Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOSKOVA Alina

Č.j.: OAM-13962-8/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Č.j.: OAM-13962-8/DP-2017                                                               Praha 05.02.2018
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném  do 14.08.2017, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o  povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 42d zák.č. 326/1999 Sb., paní MOSKOVA Alina, nar. 01.04.1999, státní příslušnost: Ukrajina, na území ČR bytem: Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Vyrozumění o pokračování v řízení č.j.: OAM-13962-6/DP-2017 ze dne 09.01.2018 a Usnesení  o zastavení řízení č.j. : OAM-13962-7/DP-2017 ze dne 12.01.2018 adresováno výše jmenované paní MOSKOVA  Alina, nar. 01.04.1999, státní příslušnost Ukrajina, na území ČR bytem: Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol,


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese , a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt  8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem