Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MENTON Gareth Gordon

Č.j.: OAM-10054-41/PP-2015 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. Box 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-10054-41/PP-2015

Praha 10. říjen 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění platném do 17.12.2015, (dále jen „zákona č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o povolení k přechodnému dle ust. § 87b zákona č. 326/1999 Sb., pana Gareth Gordon MENTON, nar. 17.07.1981, st. příslušnost: Jihoafrická republika, bytem: Vinohradská 1704/98, 130 00 Praha 3,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o možnosti seznámení se s podklady, č.j. OAM-10054-40/PP-2015, ze dne 05.10.2018, adresované účastníkovi řízení panu Gareth Gordon Menton, nar. 17.07.1981, bytem: Vinohradská 1704/98, 130 00 Praha 3.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 15.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Alena Kočová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 11.10.2018

Svěšeno dne: 27.10.2018

vytisknout  e-mailem