Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MANKEVIČS Jevgenijs

Č.j.: OAM-150236-4/MC-2015 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení metodiky
pracoviště Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Č.j.: OAM-150236-4/MC-2015

Brno 11. 01. 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) ve spojení s ust. § 87a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.), ve věci zrušení potvrzení o přechodném pobytu dle ust. § 156 odst. 2 zák.č . 326/1999 Sb., cizinci, panu MANKEVIČS Jevgenijs, nar. 08. 07. 1983, bez státní příslušnosti, adresa hlášeného místa pobytu: Dobré pole 27, 281 63 Vitice,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

- Usnesení o zrušení potvrzení o přechodném pobytu, č.j. OAM-150236-3/MC-2015, ze dne 31. července 2015, adresované výše jmenovanému cizinci na uvedenou  adresu.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Následně se správní orgán pokusil doručovat do země původu účastníka řízení, nicméně písemnost se vrátila s odůvodněním, že nebyla vyzvednuta. Vzhledem ke skutečnosti, že cizinec je zapsán jako jednatel společnosti MANKESTAV, s.r.o., pokusil se správní orgán doručovat písemnost na adresu sídla společnosti, písemnost však Česká pošta, s.p., vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani možnost zjistit místo pobytu účastníka řízení od jeho samotného nebylo možné. Dle správního orgánu tak je účastník osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00,  Út a Čt 8.00 – 14.00,  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Jitka Pokorná
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 12. 01. 2018

Sejmuto dne: 27. 01. 2018

vytisknout  e-mailem