Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MANDEL Lawrence J

Č.j.: OAM-19859-10/DP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Královéhradecký kraj
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové

Č.j.: OAM-19859-10/DP-2018

Hradec Králové  10. 10.  2018
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, kterou podal pan MANDEL Lawrence J, nar. 30. 5. 1957, státní příslušnost Spojené státy americké, bytem Mánesova 712, 500 02 Hradec Králové (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva, č.j. OAM-19859-7/PP-2018 ze dne 13. 9. 2018 adresované výše jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové, ve všední dny v Po, St od 8:00 do 17:00 a v Út, Čt od 8:00 do 11:30 hod, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Tomáš Flamík
vedoucí oddělní

Vyvěšeno dne: 11. 10. 2018

Svěšeno dne: 27. 10. 2018

vytisknout  e-mailem