Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - LENO Aleksandr

Č.j.: OAM-23356-9/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Č.j.: OAM-23356-9/DP-2017                                                               Praha 29.01.2018
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném  do 14.08.2017, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o  povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 45 zák.č. 326/1999 Sb., pan LENO Aleksandr, nar. 22.09.1996, státní příslušnost: Ruská federace na území ČR bytem: Chaloupeckého  1918/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

- Vyrozumění o pokračování v řízení č.j.: OAM-23356-7/DP-2017 ze dne 03.01.2018 a Usnesení  o zastavení řízení č.j. : OAM-23356-8/DP-2017 ze dne 08.01.2018 adresováno výše jmenovanému panu LENO Aleksandr, nar. 22.09.1996, státní příslušnost Ruská federace, na území ČR bytem: Chaloupeckého  1918/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov,


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt  8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS
 vrchní referent

Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem