Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KRAVTSOVA Viktoriia

Č.j.: OAM-14975-12/TP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Č.j.: OAM-14975-12/TP-2017                                                                  Praha 22. 01. 2018
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu cizince na území dle ust. § 66 odst. 1 písm. d) zák.č. 326/1999 Sb., nezl. KRAVTSOVA Viktoriia, nar. 08. 02. 2017, státní příslušnost: Ruská federace, bytem: Šermířská 2378/3a, 169 00 Praha 6 - Břevnov,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


- Výzva k odstranění vad žádosti o povolení k trvalému pobytu, č.j. OAM-14975-11/TP-2017, ze dne 09. 11. 2017, adresováno zákonné zástupkyni výše jmenované cizinky, paní KRAVTSOVA Natalia, nar. 24. 11. 1986, státní příslušnost: Ruská federace, bytem: Šermířská 2378/3a, 169 00 Praha 6 – Břevnov.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je  na uvedené adrese neznámý.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem