Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - JURČO Martin

Č.j.: OAM-247873-5/MC-2018 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Plzeňský kraj
Slovanská alej 26, 307 51 Plzeň

Č.j.: OAM-247873-5/MC-2018

Plzeň 12. října 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci správního řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu dle ust. § 98a odst. 2, zák. č. 326/1999 Sb. zahájeného na návrh vlastníka nemovitosti dne 03.10.2018 cizinci JURČO Martin, r. 1982, státní příslušnost Slovenská republika, hlášen na adrese: Malesická náves 38/4, 318 00 Plzeň (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o zahájení řízení, č.j.: OAM-247873-4/MC-2018 ze dne 05.10.2018, adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na výše uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, v úředních hodinách v Po, St 8.00 – 12.00, 12:30 – 17:00 a Út, Čt 8:00 – 12:00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Zuzana Kubíčková
odborný referent

Vyvěšeno dne: 12.10.2018

Sejmuto dne: 28.10.2018

vytisknout  e-mailem