Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HARF Ronja

Č.j.: OAM-13889-7/PP-2016 

 M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně


Č.j.: OAM-13889-7/PP-2016                                                                       Praha 23. ledna 2018
           Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle ust. § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, ve správním řízení o žádosti
o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky dle ust. § 87a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), paní HARF Ronja, nar.: 11.09.1994, státní příslušnost: Spolková republika Německo, na území ČR bytem: Na Maninách 1288/17a, 170 00 Praha 7 - Holešovice,


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Usnesení o zastavení, č.j.: OAM-13889-6/PP-2016, ze dne 06.12.2017 adresované paní HARF Ronja, nar.: 11.09.1994, státní příslušnost: Spolková republika Německo, na území ČR bytem: Na Maninách 1288/17a, 170 00 Praha 7 - Holešovice.
Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese: Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně,  v úředních hodinách v  Po a St. 8.00 – 16.00,  Út. a Čt. 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Lucie Havlíková, DiS.
     vrchní referent                                 Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018


Svěšeno  dne: 

vytisknout  e-mailem