Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GIRJÁVEC Román

Č. j.:OAM-20150-8/PP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Chomutov, Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov

Č. j.:OAM-20150-8/PP-2017

Chomutov 12. dubna 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení ve věci žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území podle ust. § 87a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., pana GIRJÁVEC Román, nar. 19.06.1979, státní příslušnost: Maďarsko, bytem Chomutovská 1234, 432 01 Kadaň,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad, č. j.:OAM-20150-7/PP-2017 ze dne 29.03.2018, adresované panu GIRJÁVEC Román, nar. 19.06.1979, státní příslušnost: Maďarsko, bytem Chomutovská 1234, 432 01 Kadaň.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s. p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese: Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, v úředních hodinách Po a St 8.00 - 15.00, Út a Čt 8.00 - 14.00 (pouze pro objednané klienty), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Blanka Ztratilová
Ministerský rada

Vyvěšeno dne: 16.04.2018

Svěšeno dne: 2.5.2018

vytisknout  e-mailem