Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DUMNYCH David (DUMNYCH Yevhenii)

Č.j.: OAM-18443-6/TP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Kraj Vysočina
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Č.j.: OAM-18443-6/TP-2017

Jihlava, 11.01.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému  pobytu podle § 88 odst. 3 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. d) zák.č. 326/1999 Sb., nezletilého DUMNYCH David, nar. 29.11.2017, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Měšín 13, 586 01 Měšín, zastoupen zákonným zástupcem (otcem) panem DUMNYCH Yevhenii, nar. 01.01.1994, st. příslušnost: Ukrajina, bytem: Měšín 13, 586 01 Měšín

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti o povolení k trvalému pobytu a Výzva k poskytnutí součinnosti, č.j. OAM-18443-5/TP-2017, ze dne 05.12.2017, adresovaná zákonnému zástupci výše jmenovaného nezletilého DUMNYCH David, nar. 29.11.2017, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Měšín 13, 586 01 Měšín

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá schránku.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, v jeho  úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 12.00, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Marcela Fialová
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 12.01.2018

Sejmuto dne: 27.01.2018

vytisknout  e-mailem