Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DEYAK Ivan

Č. j.: OAM-01152-18/TP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00  Praha 6

Č. j.: OAM-01152-18/TP-2017                                                            Praha 17. 01. 2018 
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění platném do 14. 8. 2017 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o  povolení k trvalému pobytu dle ust. § 68 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., pan DEYAK Ivan, nar. 29. 06. 1966, státní příslušnost: Ukrajina, na území ČR bytem: K letišti, 916/8, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:

Výzva k odstranění vad žádosti o povolení k trvalému pobytu č.j.: OAM-01152-16/TP-2017 ze dne 10. 11. 2017 a usnesení o přerušení řízení č.j. OAM-01152-17/TP-2017 ze dne 10. 11. 2017, adresováno výše jmenovanému panu DEYAK Ivan, nar. 29. 06. 1966, státní příslušnost: Ukrajina, na území ČR bytem: K letišti, 916/8, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent


Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem