Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - COJOCARI Sava

Č.j.: OAM-11688--9/PP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Chomutov
Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov

Č.j.: OAM-11688--9/PP-2018

Chomutov 11.října 2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení žádost o potvrzení k přechodnému pobytu podle ust. §87a, zák. č. 326/1999 Sb., kterou podal pan COJOCARI Sava  , nar. 19.10.1994, státní příslušnost Rumunsko, bytem Vodní 1589/13, 430 01 Chomutov (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

výzva k osobní účasti k vydání potvrzení o přechodném pobytu č.j. OAM-11688-8/PP-2018 ze dne 02.10.2018 adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 15.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod. (pouze pro objednané), a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Blanka Ztratilová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 12.10.2018

Svěšeno dne: 29.10.2018

vytisknout  e-mailem