Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ANDRUSHCHENKO Luiza

Č.j.: OAM-12859-9/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
  Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6
Č.j.: OAM-12859-9/DP-2017                                                         
Praha 05. února 2017
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, jako správní orgán příslušný podle ust. § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.08.2017, ve správním řízení
o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem „studium“, podané dle ust. § 42d zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), paní ANDRUSHCHENKO Luiza, nar.: 26.07.1999, stát. příslušnost: Ukrajina, bytem: Kamýcká 1280, 165 00, Praha 6-Suchdol


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:


Usnesení o neprodloužení lhůty k odstranění vad žádosti  Č.j.: OAM-12859-8/DP-2017 ze dne 15. 01. 2018 adresováno výše jmenované ANDRUSHCHENKO Luiza, nar.: 26. 07. 1999, stát. příslušnost: Ukrajina, bytem: Kamýcká 1280, 165 00, Praha 6 – Suchdol.


Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s. p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá na uvedené adrese schránku.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, v úředních hodinách
v Po a St 8.00 – 16.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.  


Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent

Vyvěšeno dne:  13. 2. 2018
Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem