Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - AL YAQUB ALJORI EISSA A

Č.j.: OAM-12932-14/DP-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6
Č.j.: OAM-12932-14/DP-2016                                                                                                                          Praha. 6. února 2018
     Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení  zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o   pana(í) AL YAQUB ALJORI EISSA A, nar. 30.06.2013, státní příslušnost Saúdská Arábie, bytem PRAHA 6-LIBOC, POD CIHELNOU 654/2   (dále jen „účastník(ce) řízení“)
oznamuje


podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,


možnost převzít následující písemnost:


Usnesení, č.j. OAM-12932-13/DP-2016 ze dne 5.1.2018 adresovaná zákonnému zástupci výše jmenované účastnici řízení, pan AL YAQUB Eissa Ali A, nar. 28.4.1991, státní příslušnost Saúdská Arábie, bytem PRAHA 6-LIBOC, POD CIHELNOU 654/2. 
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.


Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Do země původu účastníku(ci) řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku(ci) písemnost doručovat,  se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník(ce) osobou neznámého pobytu.


Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, a to v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 – 16.00 hod.,  Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


           

 Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018

Svěšeno dne:      

vytisknout  e-mailem