Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - AL-AHDAL Khadija Abdullah Mohammed

Č.j.: OAM-38408-10/DP-2018 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A   Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 42 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-38408-10/DP-2018

V Praze dne 11.10.2018
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem strpění, kterou podal pan AL-AHDAL Khadija Abdullah Mohammed, nar. 08.09.1976, st. příslušnost Jemenská republika, bytem: Vackova 1551/6, 155 00 Praha 5 (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o pokračování v řízení č.j. OAM-38408-8/DP-2015 ze dne 05.09.2018 a Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM-38408-9/DP-2015 ze dne 05.09.2018 adresované výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedné adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Dle § 169a odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území, doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst. 3 nebo sdělenou podle § 19 odst. 3 správního řádu, a není-li údaj o této adrese veden, na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Nad Štolou 936/3, Praha 7 – Holešovice, v úředních hodinách v Po až Čt od 8.00 – 16.00 hod a v Pá od 8.00 – 14.00 hod, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Vojtěch Skoupil
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 12.10.2018

Svěšeno dne: 29.10.2018

vytisknout  e-mailem