Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozvoj dobrovolnictví

 • Obecné informace o projektu
 • Realizační tým
 • Aktuality
 • Související dokumenty

Obecné informace o projektu

EU - ESF-OPZ

Obecné informace o projektu

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Příjemce podpory z OPZ:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad štolou 936/1, 170 00 Praha 7

Rozpočet projektu: 24 024 00,00 Kč

Realizace projektu od: 01. 09. 2016
Realizace projektu do: 31. 08. 2020

Partneři: ne

Projekt se zaměřuje na profesionalizaci podpory a koordinovaného využívání dobrovolníků především v oblasti sociální integrace, a to u těch organizací, které dobrovolníky nabírají, připravují a vysílají dále pro klienty cizí anebo své.

Předmětem projektu je vytvoření následujících materiálů:

 1. Analytický materiál popisující situaci v oblasti dobrovolnictví v dobrovolnických organizacích a centrech v zahraničí i v České republice - Takový výzkum v České republice není k dispozici.

 2. Návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky.

 3. Evaluační zpráva obsahující rovněž statisticko-sociologické šetření formou přílohy.

 4. Metodika realizace a podpory dobrovolnických center v ČR.

 5. Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků.

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků
a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, lepší koordinace, profesionalizace a zefektivnění poskytování služeb dobrovolnictví na celém území České republiky.

 2. Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací a dobrovolnických center, poskytování vzdělávání, odborné, profesionální a koordinované podpory.

 3. Metodicky jednotné a plošné poskytování služeb dobrovolnických center v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služeb neziskových organizací v České republice. Využití jednotné koncepce a metodiky pro další koncepční rozvoj dobrovolnictví ze strany MV.

Cílová skupina:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.

 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

Předmětem projektu jsou následující aktivity:

Klíčová aktivita 01 - Řízení a administrace projektu

Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Řízení a administrace projektu bude prováděno v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s právním aktem a dalšími metodickými dokumenty. Administrace projektu bude zajištěna zejména prostřednictvím zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Projekt bude řízen na úrovni každodenního průběhu projektovým manažerem, který bude hrazen z nepřímých nákladů projektu. Za řádnou realizaci projektu z hlediska kvality, času, financí a dosažení stanovených výstupů zodpovídá ředitel projektu, který bude pověřen ministrem vnitra řízením projektu. V rámci této klíčové aktivity budou realizovány dvě konference pro cca 100 osob z řad odborníků a zástupců dobrovolnických organizací. Cílem úvodní konference bude seznámit účastníky s projektem, navázat spolupráci a zapojit je do konzultací. Na závěrečné konferenci budou účastníci seznámeni zejména s výstupy projektu a jejich dalším využitím v oblasti dobrovolnictví. Výběr účastníků konferencí bude konzultován s odbornými garanty projektu. Součástí této aktivity je i povinná publicita projektu, především pak tisk informativních letáků k šíření výstupů projektu.

Klíčová aktivita 02 - Zmapování současného stavu v oblasti dobrovolnictví v České republice a v zahraničí

Tato aktivita bude prováděna dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. V rámci aktivity bude navštíveno 7 zemí EU, kdy se bude jednat o sousední země ČR a dále výběr ze zemí: Nizozemí, Anglie, Francie, Itálie a Portugalsko (bude upřesněno ve veřejné zakázce, a dále na začátku samotné realizace, kdy dodavatel předloží navrhovaný seznam zemí s odůvodněním, toto posoudí věcný gestor i odborní garanti a následně bude tento výběr a způsob výběru doporučen k realizaci). Zahraničních cest, které budou řešeny dodavatelsky, se zúčastní i dva zástupci MV ČR, a to do vybraných 4 zemí z celkových 7.  Náklady na tyto cesty budou zahrnuty do veřejné zakázky a nejsou samostatnou položkou rozpočtu).
Ve vybraných zemích bude rozborem platné legislativy a na příkladech dobré praxe vytvořená analýza stavu dobrovolnictví v zahraničí, pro implementaci v České republice. Výběr zemí, které nesousedí s ČR je určen dle stavu jejich dobrovolnictví, a to buď dlouholetou zkušeností a praxí: Anglie, Nizozemí, anebo existencí zákona či jiných standardů: Francie, Itálie, Portugalsko. Při výběru zemí tak je hlavním kritériem příklad dobré praxe a možnost inspirace a částečné implementace jejich systému dobrovolnictví do rozvoje dobrovolnictví v České republice. Při výběru zemí nehraje roli nákladovost, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o země EU, tak finanční náklady jsou de facto na stejné úrovni.

Dále bude v České republice především na případech dobré praxe a rozborem různých forem dobrovolnictví, vytvořená analýza situace dobrovolnictví v České republice, a to jako přípravná fáze pro KA 3. Bude dodavatelem zorganizován odborný workshop, pro cca 100 osob, z řad zástupců dobrovolnických organizací a dalších odborníků na problematiku dobrovolnictví. Workshop bude rozdělen do několika pracovních skupin dle hlavních témat vyšlých z analýzy. Ten bude podpůrný pro vypracování návrhu koncepce KA 3. Cílem bude práce s výsledky analýzy a návrhy na uplatnění práce s dobrovolníky, návrhy na možné metodiky apod. do připravovaného návrhu Koncepce.

Klíčová aktivita 03 - Vytvoření návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice

Vytvoření návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky: bude prováděno dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. Aktivita bude vycházet z KA 2, tj. z vytvořené analýzy a výsledků odborného workshopu, kdy dodavatel zapracuje relevantní poznatky a uvede doporučení pro rozvoj dobrovolnictví v České republice. Návrh koncepce bude připomínkován odbornými konzultanty. Tato aktivita bude podpůrná pro KA 4 a KA5.

Klíčová aktivita 04 - Pilotní ověření přímé podpory dobrovolnických center v rámci celé České republiky včetně nastavení a realizace odborného vzdělávání pracovníků center

Bude řešeno dodavatelsky. V rámci této aktivity bude probíhat dvouleté financování vybraných (vysoutěžených) dobrovolnických center, které budou naplňovat podmínky k aplikaci, tj. celoplošného pokrytí krajů, a tím zajištění dobrovolnictví v celé České republice. Předpokládá se s finanční podporou v celkovém objemu: 14 krajů po cca 500 000 Kč (dle velkosti krajů se mohou částky měnit, tj. je předpoklad, že Středočeský kraj dosáhne vyšší částky cca o 100 000 - 200 000 Kč než Karlovarský kraj, a to z důvodu počtu obyvatel i plošného pokrytí kraje) za 1 rok, tj. 14 000 000 Kč na 2 roky. Předpokládá se, že by dobrovolnická centra mohla realizovat následující aktivity: cílené profesní vzdělávání koordinátorů a dobrovolníků, proces usměrňování nabídky a poptávky služeb, šíření informací o metodice a existující legislativě k dobrovolnictví, cílenou osvětu veřejnost v oblasti dobrovolnictví, zprostředkování služeb (poskytnutí cíleného servisu v oblasti dobrovolnictví) pro přijímající organizace apod. Dodavatel bude vybrán na základě zákona o veřejných zakázkách. Záměrem žadatele bude snaha o zapojení odborníků z akreditační komise dle § 6 zákona o dobrovolnické službě do hodnotící komise dané veřejné zakázky. Ministerstvo vnitra ČR (žadatel), které je zároveň jediným státním donátorem na rozvoj dobrovolnických center dle zákona o dobrovolnické službě tím pádem může zcela eliminovat hrozící duplicitu ve financování. Tomuto předejde jednak možným upravením podmínek vlastního dotačního programu na rozvoj dobrovolnické služby, a to s ohledem na nefinancování případných stejných aktivit stejným dobrovolnickým centrům (bude upraveno dle praxe). Dále kritéria výběru v projektu budou navazovat na návrh Koncepce a její doporučení pro rozvoj dobrovolnictví v České republice vytvořené projektem (nebude se tedy jednat o financování celého provozu těchto center). Tato kritéria vzešlá z KA projektu v současném dotačním titulu na rozvoj dobrovolnictví nejsou a státní účelová dotace se na toto neposkytuje. Rovněž v uzavřené smlouvě s vysoutěženými dobrovolnickými centry bude ustanovení zabraňující možné dvojí financování projektu ze státního rozpočtu.

Během pilotu, jako podpůrná, kvalifikační, část, bude probíhat profesní školení 60 pracovníků dobrovolnických center v rozsahu 40 hodin. Školení bude rovněž probíhat dodavatelsky. v rámci veřejné zakázky (průzkum trhu je přiložen, bude součástí doložené veřejné zakázky), bude konzultováno s věcným gestorem a odbornými konzultanty. Témata školení budou vycházet z KA 2 a KA3. Zároveň bude realizováno i vzdělávání pro dobrovolníky, jako zkušebního vzorku pro nastavení doporučeného obsahu tohoto školení. Vzdělávání nebude mít bagatelní podporu a nebude tak měřitelným výstupem.

Klíčová aktivita 05 - Zhodnocení realizace pilotního ověření přímé podpory dobrovolnických center včetně vytvoření metodiky realizace a podpory dobrovolnických center v České republice

Zhodnocení realizace pilotního ověření přímé podpory dobrovolnických center včetně vytvoření metodiky realizace a podpory dobrovolnických center v České republice - bude řešeno dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. Tato aktivita je evaluační, zahrnuje vyhodnocení realizace pilotního projektu a zhodnocení dosažených výsledků. Evaluace bude obsahovat rovněž srovnání původního stavu v oblasti dobrovolnictví v roce 2016 (s využitím analýz vytvořených v rámci KA2) a stavu ke konci realizace projektu, po aplikaci návrhu Koncepce a pilotáži dobrovolnických center, včetně školení jejich pracovníků. Bude analyzovat vhodnost návrhů na podporu dobrovolnictví obsažených v návrhu Koncepce. Evaluační výsledky budou rovněž podpůrné pro vytvoření metodiky realizace a podpory dobrovolnických center v České republice. Poslední částí této evaluace bude vyhotovení sebeevaluace (projektu samotného), která bude zpracována již v průběhu realizace projektu s cílem zhodnotit nastavení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků (dopadů) celého projektu. V prvních fázích bude evaluace projektu zaměřena primárně procesně, včetně dílčích formativních aspektů, v pozdější fázi projektu je evaluace zaměřena primárně na výsledky (dopady).

Evaluační aktivity budou realizovány nejpozději v polovině realizace projektu. Výstupem evaluace bude evaluační studie složená za tří částí, tj. vstupní, průběžné a závěrečné zprávy. Tato aktivita bude realizována dodavatelsky.

Každá dílčí sebeevaluace bude:

 • obsahovat hodnocení procesní, tzn., zda projekt funguje tak, jak bylo zamýšleno a zda přináší očekávané dopady,

 • obsahovat hodnocení dopadové, tzn. jaký je skutečný příspěvek projektu a jeho skutečný dopad,

 • obsahovat zapojení klíčových aktérů subjektů, kteří mají zájem na realizaci evaluace a mohou jeho úspěšnost ovlivnit a to prostřednictvím pohovorů nebo dotazníkovým šetřením,

 • mít vymezena evaluační kritéria a k nim pak obecné i specifické otázky pokrývající hlavní evaluační kritéria,

 • mít definované nastavení hodnotících kritérií,

 • mít zpracovaný rámcový návrh evaluačního designu, analýzu kontextu a dopadu, plán řízení sebeevaluace,

 • diseminována zainteresovaným stranám a cílové skupině obecně.

V rámci hodnotícího procesu se uskuteční workshopy - kulaté stoly v krajích (14 krajů), které proběhnou po ukončení KA 4. Na každou akci předpokládaný počet osob 30, tj. 30 *14 = 420 osob, tyto osoby však nebudou zahrnuty do indikátorů projektu. Výsledky z kulatých stolů budou rovněž zahrnuty do metodiky realizace a podpory dobrovolnických center. Součástí vyhodnocení bude i realizace statisticko-sociologického šetření, a to jak u samotných dobrovolnických center, u organizací i u individuálních osob, tj. dobrovolníků, klientů, i v rámci široké veřejnosti. Šetření bude dvojího typu. Bude celospolečenské šetření v domácnostech v oblasti rozvoje dobrovolnictví zpracovávané dle metodiky ČSÚ a zároveň bude odvětvové šetření dle různých oblastí dobrovolnictví, realizováno v součinnosti s ČSÚ.

Realizační tým

EU - ESF-OPZ

Realizační tým

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Ředitel projektu:
Mgr. David Chovanec, ředitel Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Věcný gestor projektu I.:
Mgr. Nataša Diatková, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Věcný gestor projektu II.:
JUDr. Michal Barbořík, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Projektový manažer:
Mgr. Petr Dučák, Odbor projektového řízení

Finanční manažer:
Ing. Josef Brandejs, Odbor projektového řízení

Odborný konzultant pro oblast neziskového sektoru:
JUDr. Hana Frištenská

Odborný konzultant pro vysílající dobrovolnické organizace:
 

Odborný konzultant pro přijímající dobrovolnické organizace:
 

Statistik celospolečenského šetření a kontrolor:
 

Statistik odvětvového šetření a kontrolor:
 

Garant za sebeevaluaci:
Ing. Vladimír Sodomka

Aktuality

EU - ESF-OPZ

Aktuality

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Konference rozvoj dobrovolnictví v ČR (6. 12. 2016)

Související dokumenty

EU - ESF-OPZ

Související dokumenty

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

vytisknout  e-mailem