Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pro žadatele o udělení a prodloužení platnosti autorizací a pro uchazeče o vykonání zkoušky

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb. (účinné od 1. 4. 2012).

Upozornění pro žadatele o prodloužení autorizace: Autorizující orgán důrazně upozorňuje žadatele o prodloužení platnosti autorizace na dodržování ust. § 13 odst. 3 zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání“). V případě nerespektování tohoto ustanovení zákona o uznávání se žadatelé vystavují možnosti zastavení jejich řízení o žádosti. 

Pro žadatele o udělení autorizace

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání má vymezenou příslušnost dle přílohy č. 1. zákona č. 179/2006 Sb. k autorizaci pro povolání v oblasti veřejného pořádku, vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, zbraní a střeliva, pobytu cizinců a uprchlíků a Policie České republiky. Kontaktním místem pro autorizaci je odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, tel. 974 832 625, nebo 974 833 249, e-mail autorizace@mvcr.cz.

Autorizaci ministerstvo uděluje na základě vyplněné žádosti a splnění podmínek uvedených v § 10 (pro fyzické osoby nebo pro podnikající fyzické osoby), resp. § 11 (pro právnické osoby) citovaného zákona. Formuláře žádostí jsou uvedeny v této metodice a jejich obsah je členěn podle právní formy žadatele. Při vyplňování dokumentů, které jsou povinnou přílohou k žádosti, doporučujeme vybrat vhodný typ dokladu k příslušné příloze s využitím přiložených vzorů.

Přílohy k podané žádosti musí být v originálech, nebo ověřených kopiích ve smyslu ustanovení § 6 až § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Seznam profesních kvalifikací příslušných k autorizaci Ministerstvem vnitra:
 

Název profesní kvalifikace
Kód profesní kvalifikace
68-008-E
68-009-M
Psovod bezpečnostní služby 68-001-H
Zámkař 69-038-H
Návrhář software 18-002-N

Technik PC a periferií

26-023-H

Montér mechanických zábran *) 69-045-H
Pracovník dohledového centra 68-003-H
Programátor *) 18-003-M
Vedoucí detektiv *) 68-002-T
Bezpečnostní manažer v obchodě a službách*) 68-005-T
Detektiv pro prošetřování událostí*) 68-007-R
Detektiv zpravodajský pracovník*) 68-010-R
Správce báze znalostí*) 72-001-R

*) Žádosti o udělení autorizace naleznete na https://iskaweb.msmt.cz

V případě, že žádáte o udělení autorizace pro více profesních kvalifikací, je nutné použít žádost pro každou profesní kvalifikaci zvlášť.

Podání žádosti o udělení autorizace podléhá správnímu poplatku, který pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojené s agendou udělování autorizace. Poplatek je stanoven zákonem a činí za jednu profesní kvalifikaci 1 500,- Kč. V případě žádosti o prodloužení platnosti autorizace se hradí poplatek ve výši 500,- Kč za jednu profesní kvalifikaci. Poplatek Ministerstvo vnitra požaduje uhradit formou kolku na Žádosti o autorizaci.

Žádost a ostatní doklady v listinné formě žadatel zasílá na adresu

  • Ministerstvo vnitra
    pošt. schr. 21/OBVV
    170 34 Praha 7

nebo žádost s požadovanými doklady doručí osobně na podatelnu Ministerstva vnitra.

Stanovisko k "jinému dokladu o odborné kvalifikaci" (přílohy č. 3 a 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění)

 
Autorizovaná osoba spolu s rozhodnutím o udělení autorizace obdrží hodnotící standard, metodické pokyny, formulář záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a u vybraných profesních kvalifikací též odpovídající soubory otázek pro písemnou zkoušku a typových situací pro ústní/praktickou zkoušku na datovém nosiči (CD).
 


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 8. ledna 2016

vytisknout  e-mailem