Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu

 1. Pravidla vstupu a pobytu občanů třetích zemí
 2. Bilaterální smlouvy o bezvízovém styku

English English

Pravidla vstupu a pobytu občanů třetích zemí

Překročení státních hranic

 • Státní hranice ČR, které jsou vnitřními hranicemi schengenského prostoru, lze překročit v zásadě v jakémkoliv místě, aniž by se prováděla hraniční kontrola osob bez ohledu na jejich státní příslušnost. Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích, tj. na mezinárodních letištích ČR při letech z/do zemí mimo Schengen.

 • Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na osobu mladší 15 let, která je zapsána do cestovního dokladu jiné osoby, s níž cestuje.

 • Cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí se při překračování vnějších hranic Schengenu, tj. při vstupu i výstupu do/ze Schengenu, opatřují otiskem razítka. Občané třetích zemí by měli dbát na to, aby tato vstupní/výstupní razítka obdrželi.

 

Detailní pravidla překračování vnějších hranic, hraničních kontrol a podmínek vstupu na území schengenského prostoru stanovuje tzv. Schengenský hraniční kodex. Kodex byl dne 26. června 2013 novelizovaný nařízením EU č. 610/2013. Více o změně podmínek vstupu na území schengenských států se dozvíte zde.

Povinnosti po vstupu

 • Občané třetích zemí jsou povinni ohlásit svoji přítomnost na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR. V případě, že přijíždíte do ČR k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, můžete ohlašovací povinnost splnit ve stejné lhůtě též na pracovišti MV ČR, kde zároveň splníte své povinnosti týkající se pořízení biometrických údajů.

 • V případě plnění ohlašovací povinnosti předkládá cizinec platný cestovní doklad a vyplněný přihlašovací lístek (k dispozici na pracovišti). Policie je oprávněna při plnění ohlašovací povinnosti dále požádat  o předložení  dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Více informací získáte zde.

 • Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na osoby mladší 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, kterému Ministerstvo vnitra zajišťuje ubytování. V případě příjezdu k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu však i v těchto případech platí povinnost  se do 3 pracovních dnů  dostavit na pracoviště MV ČR k pořízení  biometrických údajů.

 

Cizinec má dále povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (tj. např. v průkazu o povolení k pobytu). V případě bezvízového pobytu nebo pobytu na krátkodobé vízum hlásí cizinec změny na cizinecké policii, v případě dlouhodobého víza či dlouhodobého nebo trvalého pobytu na pracovišti MV ČR.

Cizinec má povinnost na požádání policie prokázat svou totožnost platným cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k pobytu (biometrický průkaz) .Cizinec tedy může namísto cestovního dokladu předložit pouze tento biometrický průkaz. Pro účely cestování mimo území ČR však biometrický průkaz nenahrazuje cestovní doklad a je tedy nutné, aby cizinec disponoval obojím – jak platným cestovním dokladem tak platným biometrickým průkazem o povolení k pobytu. Cizinec bez vízové povinnosti může cestovat i bez biometrického průkazu za předpokladu, že bude takto čerpat své bezvízové dny.

 

Krátkodobý pobyt (nepřekračující 90 dnů)

Občané třetích zemí bez vízové povinnosti

 • Tito občané třetích zemí mohou pobývat na území ČR či jiných schengenských států po dobu 90 dnů v rámci každých 180 dnů. 180 dnů je referenčním pohyblivým obdobím, které je ohraničeno vždy aktuálním datem (datem vstupní či výstupní kontroly) a dnem, které tomuto datu o 180 dnů předchází. Doba jednotlivých pobytů v různých schengenských státech včetně ČR se sčítá.

 • Občan třetí země je povinen schengenský prostor opustit nejpozději v poslední den, kdy splňuje podmínku pobytu dle pravidla uvedeného výše. Zůstat na území ČR či jiného schengenského státu je možné pouze v případě, že se občan třetí země stal držitelem dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

 • Bezvízový pobyt pouze na území ČR i po vyčerpání doby oprávněného pobytu na území schengenského prostoru dle pravidla uvedeného výše   je dále možný v případě, že to umožňuje bilaterální smlouva o bezvízovém styku uzavřená mezi ČR a třetí zemí před vstupem ČR do Schengenu.

 • Ve výjimečných případech je nad rámec pobytu dle pravidla uvedeného výše  možné získat na velvyslanectví ČR v sousedních zemích EU krátkodobé vízum s omezenou platností pouze pro území ČR (V/LTV).

 • Během bezvízového pobytu nelze vykonávat výdělečnou činnost. V těchto případech (tj. např. pro účely zaměstnání či podnikání) si tyto osoby musí (nejlépe již před příjezdem na území ČR) požádat o udělení krátkodobého víza, či tak mohou učinit na velvyslanectví ČR v sousedních zemích EU po příjezdu do ČR. Doba pobytu bez víza a na ni navazující pobyt na krátkodobé vízum C se sčítají a nesmí dohromady přesáhnout 90 dnů v každých 180 dnech.

 

Občané třetích zemí s vízovou povinností

 • Tito občané mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každých 180 dnech za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu (dlouhodobému nebo trvalému) vydaného jiným schengenským státem, nebo dlouhodobého víza typu D vydaného jiným schengenským státem.

 • V ostatních případech mohou občané třetích zemí pobývat na území ČR pouze na základě krátkodobého víza C, které držitele opravňuje k pobytu na území Schengenu po dobu vyznačenou ve vízu, nejvýše však 90 dnů v každých180 dnech.

 • Ve výjimečných případech je nad rámec krátkodobého víza C možné získat na velvyslanectví ČR v sousedních zemích EU krátkodobé vízum s omezenou platností pouze pro území ČR (V/LTV).

 • Letištní průjezdní vízum je výjimkou z obecného práva na bezvízový pobyt v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. Okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního víza stanovuje vyhláška č. 428/2010 Sb. (pdf, 283 kB), ve znění pozdějších úprav.

 • Postupy a podmínky pro udělování krátkodobých víz stanoví nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). Udělování těchto víz v zásadě spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR a veškeré informace o těchto vízech naleznete na jeho webových stránkách.

 • Výjimka z vízové povinnosti pro jinak vízové občany třetích zemí může být navázána také na určitý speciální druh cestovního dokladu, zejména se jedná o diplomatické, služební a zvláštní pasy. Tyto výjimky vyplývají buď z bilaterálních dohod uzavřených mezi ČR a třetím zeměmi, nebo z dohod unijních. Kompletní přehled výjimek z vízové povinnosti pro diplomatické, služební a zvláštní pasy naleznete zde (xls, 57 kB).

 

Schengenská kalkulačka

Pro ověření oprávněnosti pobytu podle pravidla 90/180 lze použít pomůcku, kterou vytvořila Komise EU, a je dostupná (pouze v anglickém jazyce) na: Calculator of travel days remaining under a Schengen short-stay visa.
Nelze ji použít pro jiné výpočty, než pro ověření oprávněnosti pobytu podle pravidla "90/180".

 

Pobyt překračující 90 dnů

Občané třetích zemí potřebují pro pobyt na území ČR delší než 90 dnů dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 6. června 2016

vytisknout  e-mailem