Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup při vyřizování stížností proti postupu poskytovatele zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Podání stížnosti bývá obvykle jedním z posledních kroků v případě, kdy nejste spokojeni se způsobem poskytování zdravotních služeb či s výsledky těchto služeb. Stížnosti na chování či neetické jednání lékaře řeší Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora prostřednictvím svých etických či revizních komisí.

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami (dále jen "poskytovatel") může podat stížnost:

  1. pacient
  2. zákonný zástupce pacienta
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  4. osoba zmocněná pacientem.
     

Postup poskytovatele při řešení stížnosti je upraven v § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.  Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Poskytovatel je povinen stížnost vyřídit ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.

V praxi to znamená, že stěžovatel se obrací se stížností přímo na poskytovatele, tj. na praktického či odborného ošetřujícího lékaře nebo na vedení zdravotnického zařízení, vůči němuž stížnost směřuje.

Pokud stěžovatel, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tj. Ministerstvu vnitra (viz níže uvedené kontakty). Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

*****

Bude-li stížnost stěžovatelem však nejprve mylně zaslána přímo shora uvedenému správnímu orgánu, bude příslušnému poskytovateli do 5 dnů ode dne obdržení prokazatelně postoupena a stěžovatel bude o postoupení stížnosti vyrozuměn.

Správní orgán může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, jestliže s tímto nevyslovil pacient nebo zákonný zástupce souhlas. Pokud pacient není schopen s ohledem na zdravotní stav projevit svou vůli, může tento souhlas udělit též osoba zmocněná pacientem v rozsahu svého zmocnění nebo osoba blízká (§ 94 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů).

Poštovní adresa:

  • PO BOX 21/OZZ, 170 34 Praha 7
     

Elektronická adresa podatelny:

Identifikátor datové schránky:

  • 6bnaawp, IČ 00007064

Úřední hodiny centrální podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7
pondělí až čtvrtek od 6.00 do 16.00 hodin
pátek od 6.00 do 14.45 hodin

Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra, 12. září 2017

vytisknout  e-mailem