Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Platí můj řidičský průkaz v ČR? Mohu/musím si ho vyměnit za řidičský průkaz ČR?

English English

 

 Řidičské průkazy - schéma platnosti pro cizince

Více informací o řidičských průkazech poskytuje např. Informační publikace pro cizince ze zemí mimo EU, kde naleznete mimo jiné i kontakty na patřičné úřady a na Ministerstvo dopravy či náležitosti, které k výměně/vystavení nového řidičského průkazu budete potřebovat.
 
Jelikož agenda řidičských průkazů spadá do gesce Ministerstva dopravy ČR, neposkytuje MV ČR další detailnější informace. Pokud zde ani v publikaci nenaleznete odpověď na vaši otázku, kontaktujte přímo Ministerstvo dopravy.
 

Vysvětlivky:

*Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba
  1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
  2. za obvyklé bydliště osoby, jejíž profesní vazby jsou jinde než osobní vazby a která tedy střídavě pobývá na různých místech ve dvou nebo více členských státech, se však považuje místo jejích osobních vazeb, pokud se tam pravidelně vrací. Tato poslední podmínka se nepožaduje, pokud osoba pobývá v některém členském státě, aby zde vykonávala časově omezený úkol.
** Popis řidičského průkazu stanovený Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968):
  • Národní řidičský průkaz musí mít formu dokumentu.
  • Průkaz musí být zhotoven z plastu nebo papíru. Pro řidičské průkazy zhotovené z plastu by měl byt přednostně zvolen formát 54×86 mm. Barva by měla byt růžová.
  • Na přední straně průkazu bude uveden titul „Řidičský průkaz“ v národním jazyce (nebo jazycích) země, která průkaz vydává.
  • Řidičský průkaz musí obsahovat následující údaje, očíslované tak, jak je uvedeno níže.
1.         Příjmení;
2.         Křestní jméno, další jména;
3.         Datum a místo narození (může byt nahrazeno jinými údaji, které určí národní legislativa);
4. (a)  Datum vydání;
4. (b)  Datum ukončeni platnosti;
4. (c)  Název nebo razítko orgánu, který průkaz vydal;
5.         Číslo průkazu;
6.         Fotografii držitele;
7.         Podpis držitele průkazů;
9.         Skupiny (podskupiny) vozidel, pro které je průkaz platný;
12.       Doplňující informace nebo omezeni pro každou skupinu (podskupinu) vozidel v podobě kódu.
  • Jestliže jsou podle domácí legislativy požadovány další údaje, musí byt v řidičském průkazu uvedeny pod následujícími čísly:
4.(d)    Identifikační číslo pro účely registrace, jiné než to, které je uvedeno pod číslem 5 odstavce 4
8.         Místo obvyklého bydliště
10.       Datum vydání pro každou skupinu (podskupinu) vozidel;
11.       Datum ukončeni platnosti pro každou skupinu (podskupinu) vozidel;
13.       Informace pro účely registrace v případě změny v zemi obvyklého bydliště;
14.       Informace pro účely registrace nebo jiné informace se vztahem k bezpečnosti silničního provozu.
  • Všechny údaje v řidičském průkazu musí být zapsány latinkou. Jestliže se použije jiný druh písma, musí byt údaje přepsány též do latinské abecedy.
 
Pokud řidičsky průkaz vydaný cizím státem, neodpovídá výše zmíněným „Úmluvám“ není možné na jeho základě řídit motorová vozidla na území České republiky, a tudíž ani ho vyměnit za česky řidičsky průkaz. V daném případě, pokud jeho držitel hodlá řídit motorová vozidla na území České republiky, musí absolvovat výuku a výcvik v autoškole, složit zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a poté požádat o udělení řidičského oprávnění.

vytisknout  e-mailem