Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí zaměstnanců MV

Zápis dětí do firemní mateřské školy MV ČR "Letohrádek" se bude konat ve dnech 2. a 3. května 2018 vždy od 13,30 do 17,00 hodin v hlavní budově Mateřské školy, Praha 7, Letohradská 1a. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list, podmínky a kritéria k přijímání dětí jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/ a intranetových stránkách odboru personálního http://web.mv.cz/ope/lenka/ope/.

Žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s dalšími nezbytnými doklady bude osobně přijímat ředitelka MŠ, Praha 7, Letohradská 1a, PhDr. Lenka Váchová na výše uvedené adrese v den zápisu.

U zápisu odevzdá zákonný zástupce předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte.

K žádosti je nezbytné doložit:

  1. doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;

  2. písemné vyjádření školského poradenského zařízení a ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost v případě dítěte se zdravotním postižením;

  3. rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR.
     

Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti zaměstnanců MV ČR, v případě, že se nenaplní kapacita odloučeného pracoviště MŠ dětmi zaměstnanců MV ČR, mohou být ke vzdělávání přijaty děti zaměstnanců nebo příslušníků Policie ČR zařazených v rámci Policejního prezidia ČR a děti zaměstnanců nebo příslušníků HZS ČR zařazených v rámci generálního ředitelství HZS ČR.

Děti se ke vzdělávání ve třídě "Letohrádek" přijímají na dobu, po kterou splňují podmínku postavení dítěte zaměstnance MV ČR (Policie ČR, HZS).

Předškolní vzdělávání se ukončí dnem doručení oznámení MV Mateřské škole, že dítě pozbylo postavení dítěte zaměstnance MV ČR (Policie ČR, HZS), popřípadě, že nastala jiná skutečnost stanovená v pravidlech pro ukončování předškolního vzdělávání v odloučeném pracovišti MŠ vydaných MV ČR a zveřejněných před dnem zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Dítěti, které pozbylo postavení dítěte zaměstnance MV ČR (Policie ČR, HZS) a bylo mu ukončeno předškolní vzdělávání ve třídě "Letohrádek", nevzniká nárok na zařazení k předškolnímu vzdělávání na jiném pracovišti Mateřské školy, Praha 7, Letohradská 1a, pokud nemá trvalé bydliště v MČ Praha 7.

Zákonný zástupce, jehož dítě již dochází do firemní mateřské školy MV, doručí ředitelce MŠ ke dni 30. dubna 2018 potvrzení, že i nadále splňuje podmínku služebního/pracovního poměru u MV ČR, PP PČR nebo GŘ HZS ČR.

  

Kontaktní osoba:

PhDr. Lenka Váchová
ředitelka MŠ Letohradská
Tel.: +420 604 447 235
Web: http://www.msletohradska.cz/
E-mail: msletohradska@tiscali.cz

  

vytisknout  e-mailem