Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor prevence kriminality

 1. Úkoly odboru prevence kriminality
 2. Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv
 3. Oddělení ekonomiky a organizace prevence kriminality

Oddělení programů prevence kriminality a dobrovolnické služby

tel: 974 833 797

Oblast programů prevence kriminality

Komplexně zajišťuje přípravu, vyhlašování, organizaci státní finanční podpory a vyhodnocení programů prevence kriminality.
Provádí analytickou činnost a na jejím základě podává návrhy na vyhlašování programů prevence kriminality.
Spolupracuje se zahraničními partnery.

Plní zejména tyto úkoly:

 • organizačně a administrativně zajišťuje fungování a jednání odborných komisí a pracovních skupin Republikového výboru pro prevenci kriminality
 • provádí koncepční a metodickou činnost při vytváření programů prevence kriminality
 • provádí analytickou činnost v oblasti prevence kriminality, zejména v oblasti trestné činnosti dětí a mládeže, interetnických konfliktů a rizikových a sociálně handicapovaných skupin obyvatelstva
 • zpracovává odborná stanoviska v oblasti prevence kriminality vyžádaná vedením ministerstva
 • vytváří koncepci prevence kriminality v policii a metodicky řídí preventivní aktivity policie v oblasti prevence kriminality
 • připravuje podkladové materiály nutné k rozhodování Republikového výboru pro prevenci kriminality, či jeho pracovních komisí
 • zajišťuje informování veřejnosti o způsobech a metodách ochrany před trestnou činností formou publikací, letáků, videoprogramů, výstav apod.
 • poskytuje odborné konzultace městům a občanským sdružením v oblasti programů prevence kriminality
 • vykonává publikační a lektorskou činnost

Oblast dobrovolnické služby

Vykonává činnosti uložené ministerstvu zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). Organizačně a technicky zajišťuje činnost akreditační komise pro oblast dobrovolnické služby, která je poradním orgánem ministerstva.

Plní zejména tyto úkoly:

 • připravuje podklady pro rozhodování akreditační komise o udělování akreditace vysílajícím organizacím
 • připravuje podklady pro jednání akreditační komise na rušení akreditací vysílajícím organizacím, které přestaly splňovat podmínky stanovené zákonem o dobrovolnické službě
 • vede veřejný elektronicky přístupný seznam vysílajících organizací, kterým byla udělena akreditace
 • zajišťuje smluvní převod práv a povinností plynoucích ze smlouvy mezi zaniklou vysílající organizací a dobrovolníkem na jinou vhodnou vysílající organizaci
 • z vlastní iniciativy nebo jiného podnětu ověřuje, zda vysílající organizace plní podmínky stanovené zákonem o dobrovolnické službě; postupuje při tom podle zákona o státní kontrole
 • poskytuje dotaci vysílajícím organizacím ke krytí pojistného placeného na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací, části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby a pojistného na důchodové pojištění placeného vysílající organizací za dobrovolníka 

Oblast lidských práv

 •  zajišťuje koncepční, rozborovou a metodickou činnost v oblasti sledování dodržování lidských práv v rámci ministerstva, jak vyplývají z právních norem a mezinárodních úmluv a navrhuje potřebná opatření
 • zajišťuje zastupování České republiky v Komisi pro prevenci kriminality a trestní soudnictví OSN a ve Stálém výboru Evropské úmluvy k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech a v Evropské síti prevence kriminality
 • spolupracuje se zahraničními partnery.

Plní zejména tyto úkoly:  

 • zpracovává odborná stanoviska k problematice lidských práv v působnosti ministerstva a k využití při mezinárodních jednáních
 • metodicky řídí a zabezpečuje realizaci Modelu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice
 • sleduje plnění mezinárodních závazků lidských práv v rámci působnosti ministerstva
 • připravuje odpovědi na požadavky mezinárodních organizací zabývajících se problematikou lidských práv
 • vede agendu prvního náměstka ministra vnitra jako člena Rady vlády pro lidská práva
 • účastní se práce sekcí Rady vlády pro lidská práva
 • vyhlašuje a spravuje dotační programy pro nestátní neziskové organizace zaměřené na specifické oblasti prevence kriminality, které vyplývají z priorit strategie prevence kriminality
 • podílí se na přípravě dotačních programů na specifické projekty
 • vede agendu spojenou s Programem EU DAPHNE II
 • podílí se na prevenci kriminality a sociální patologie spojené s ohrožením lidských práv obětí (např. oběti trestné činnosti, oběti obchodování se lidmi)
 • vyhledává možnosti financování preventivních aktivit z fondů EU a zprostředkovává jejich užití konečnými uživateli
 • spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, které se sledováním problematiky lidských práv zabývají
 • navrhuje vydání vybraných komentovaných úmluv a dalších relevantních textů a připravuje taková vydání
 • zjišťuje od útvarů Policie České republiky (dále jen “policie”) a ministerstva podkladové údaje pro zpracování souhrnných stanovisek o dodržování jednotlivých úmluv
 • podílí se na programech výchovy k lidským právům
 • provádí oponentní posouzení návrhů projektů předkládaných v rámci systému státní podpory výzkumu a vývoje na ministerstvu z hlediska prevence kriminality
 • zajišťuje chod sekretariátu ředitele odboru včetně administrativní, spisové a archivní agendy
 • zajišťuje úkoly v oblasti utajovaných skutečností
 • plní úkoly odboru vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • vykonává publikační a lektorskou činnost 


Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv
Mgr. Radek Jiránek, vedoucí oddělení - 974 833 797, 603 191 603, radek.jiranek@mvcr.cz

Referenti preventivních programů
JUDr. Michal Barbořík, michal.barborik@mvcr.cz
PhDr. Ivana Dostálová - 974 832 074, ivana.dostalova@mvcr.cz
JUDr. Tomáš Koníček - 974 833 217, tomas.konicek@mvcr.cz
Adolf Polák - 974 832 381, adolf.polak@mvcr.cz
Radka Vaňasová - 974 832 343, radka.vanasova@mvcr.cz

Referenti dobrovolnické služby
Ing. Hana Frýdlová - 974 832 673, hana.frydlova@mvcr.cz
Mgr. Nataša Diatková - 974 832 674, natasa.diatkova@mvcr.cz

Referenti lidských práv
Mgr. Alena Horáková - 974 832 572, 603 190 156, alena.horakova@mvcr.cz
PhDr. Petra Binková, Ph.D.- 974 832 571, petra.binkova@mvcr.cz
Tatjana Elznicová - 974 832 576, tatjana.elznicova@mvcr.cz
Mgr. Iva Fürbacherová - 974 832 575, iva.furbacherova@mvcr.cz
PhDr. Olga Harárová - 974 832 574, 603 190 465, olga.hararova@mvcr.cz
Mgr. Veronika Studzinská - 974 832 368, veronika.studzinska@mvcr.cz


odbor prevence kriminality, 5. 9. 2014

vytisknout  e-mailem