Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obchod s lidmi - Pomoc obětem

Situace obětí obchodování s lidmi je do určité míry specifická oproti obětem jiných trestných činů. V některých, vesměs však ojedinělých případech se stane, že oběť obchodování s lidmi sama kontaktuje orgány činné v trestním řízení. Mnohem častěji však jsou osoby omezovány na osobní svobodě a nepřetržitě hlídány, nemohou a často ze strachu či studu ani nechtějí požádat kohokoliv o pomoc. Některým z obětí je vyhrožováno násilím na rodině, nebudou-li dostatečně poslušné. Nesmí kontaktovat policii, nevládní organizace, ale ani rodinu či přátele. Psychický stav, ve kterém se oběti nacházejí, je důsledkem neustálého strachu, zastrašování, zneužívání a fyzického i psychologického nátlaku. V takovýchto případech je pak velice obtížné oběti obchodování s lidmi identifikovat.

Obchodování s lidmi se někdy nazývá také "novodobým otroctvím", a proto je stále nutné mít na paměti, že otrokem se nikdo nestává dobrovolně!

Pravděpodobné indikátory vykořisťované nebo obchodované osoby:

 • pracuje nebo je někde držena proti své vůli, nesmí se vzdálit ze svého pracoviště či je vždy doprovázena (např. k lékaři "tlumočníkem"),

 • je fyzicky trestána, je jí vyhrožováno, když odmítne pracovat,

 • bojí se mluvit o své situaci, je-li přítomen její zaměstnavatel,

 • nemá kontrolu nad svým vlastním výdělkem, platí vysoký podíl ze svých příjmů svému vykořisťovateli, denně musí vydělat alespoň určitou minimální částku,

 • dostává nezvykle nízké ceny za poskytované služby v porovnání s tržní cenou,

 • byly jí odebrány dokumenty,

 • je jí odpírána strava či nápoje, lékařská péče nebo léky, antikoncepce nebo kondomy,

 • bývá donucena k ponižujícímu nebo kompromitujícímu jednání, které je fotografováno nebo filmováno a které lze později využít jako kompromitující materiál,

 • je nucena k užívání drog nebo naopak jejich odpírání, pokud je již oběť na droze závislá,

 • je nucena lhát klientům např. ve veřejném domě o tom, že je zde dobrovolně, spokojená s výdělkem.

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra České republiky

V rámci "Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice" byl vládou schválen i "Model podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice" (dále jen "Model"). Jeho cílem byla snaha poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnosti a motivovat oběti ke svědecké výpovědi, a tak napomoci orgánům činným v trestním řízení při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání pachatelů. Stejný či obdobný přístup k obětem obchodování s lidmi jako byl zvolen Českou republikou je v Evropě chápán jako jeden z velmi účinných nástrojů boje proti obchodování s lidmi. Model byl původně vytvořen v rámci projektu OSN "Prevence, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi" s cílem vybudovat mechanismus pomoci obětem obchodování s lidmi a zároveň je motivovat k podání svědecké výpovědi proti pachatelům. Funkčnost Modelu byla pilotně ověřována po dobu jednoho roku od března 2003 do března 2004. Za tuto dobu bylo do Modelu zařazeno celkem 16 obětí obchodování s lidmi. Po tuto dobu byl projekt financován z rozpočtu OSN.

Od dubna 2004 navázal na ukončený projekt OSN "Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi" (dále jen "Program") a od roku 2005 zahrnuje Program všechny formy obchodování s lidmi, tj. jak za účelem sexuálního vykořisťování, tak nucené práce.

Ověřovací fáze Programu trvala necelé dva roky. Na základě získaných zkušeností a poznatků bylo rozhodnuto, že Program bude institucionalizován prostřednictvím "Pokynu ministra vnitra k vytvoření národního koordinačního mechanismu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi v České republice" a podrobně upraven metodickým návodem 1. náměstka ministra vnitra.

Program je financován z prostředků Ministerstva vnitra, z dotačních prostředků určených na prevenci kriminality.

Identifikace obchodovaných osob

Do Programu jsou zařazovány oběti, které byly identifikovány Policií ČR nebo nestátní neziskovouorganizací či jinou institucí (např. konzulární úřad).Oběti, které byly do Programu zařazeny, byly obchodovány nejen za účelem nucené prostituce, ale i za účelem nucené práce. Všechny oběti spolupracovaly s Policií ČR a v některých případech významnou měrou napomohly vyšetřování různých typů trestné činnosti

Na identifikaci obětí obchodování s lidmi a jejich motivování ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení bylo zaměřeno i školení pro pracovníky nevládních organizací a příslušníky policie. V rámci projektu Phare 2003 "Posilování boje proti obchodování s lidmi" bylo realizováno holandskými odborníky na jaře 2005. Další školení bylo určeno pro cizineckou policii a pracovníky záchytných zařízení. Obdobná a na předchozí školení navazující aktivita, určená zejména nevládním organizacím, se uskutečnila znovu v červenci 2005.

Cíle a fungování Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále jen „Program“) poskytuje služby všem občankám a občanům ČR a cizinkám i cizincům, kteří se v ČR nebo cizině stali oběťmi obchodování s lidmi.

Program zohledňuje specifika trestného činu obchodování s lidmi, zejména vysokou latenci této trestné činnosti, prožité trauma a zranitelnost jednotlivých obětí.

Cílem Programu je: 

 • podpora obchodovaných osob, ochrana jejich lidských práv a důstojnosti,

 • motivace obchodovaných osob k podávání svědeckých výpovědí, které umožní stíhání a potrestání obchodníků s lidmi,

 • návrat obchodovaných osob do země původu.

Vstup do Programu je založen na dobrovolnosti. Podmínkou je přerušení styků s kriminálním prostředím. Obchodovaná osoba podepisuje u partnerské nestátní neziskové organizace tzv. vstupní prohlášení. Návrh na zařazení do Programu se pak podává prostřednictvím odboru prevence kriminality MV národnímu koordinátorovi (1. náměstek ministra vnitra). Splňuje-li oběť podmínky, je zařazena do Programu a dostává 60ti denní lhůtu na rozmyšlenou (tzv. krizová intervence), zda bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Po uplynutí 60ti denní lhůty je „nespolupracující oběti" nabídnut program dobrovolného návratu do země původu, !spolupracující" oběti se v případě potřeby legalizuje pobyt na území ČR podle cizineckého zákona. Poruší-li oběť podmínky Programu, je z něj vyřazena, jinak je oběť zařazena v Programu až do skončení trestního řízení. Po skončení trestního řízení je oběti nabídnut dobrovolný a bezpečný návrat do země původu.

Ukončení účasti v Programu může být kdykoliv na žádost oběti, u obětí cizinců kdykoliv, rozhodnou-li se pro návrat do země původu, na základě pravomocného odsouzení pachatele a na základě ukončení trestního řízení nebo není-li účast oběti na trestním řízení nezbytná.

Co Program nabízí 

Oběti obchodování s lidmi mají v rámci Programu možnost využít následujících služeb jedné ze specializovaných nestátní neziskových organizací, a to minimálně po dobu dvou měsíců: 

 • okamžité vysvobození z kriminálního prostředí,

 • bezpečné azylové ubytování,

 • jídlo a ošacení,

 • dvouměsíční krizová intervence, tzv. doba na rozmyšlenou, zda bude oběť spolupracovat s Policií ČR,

 • zdravotní a psychologická péče,

 • právní poradenství,

 • tlumočení,

 • legalizace pobytu pro cizince pobývajícího na území ČR nelegálně,

 • dlouhodobá sociální integrace,

 • podpora při hledání práce, rekvalifikace,

 • nová životní perspektiva,

 • pomoc při dobrovolném bezplatném návratu do země původu prostřednictvím Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Praha,

 • zprostředkování následné sociální pomoci po návratu.

Jak reagovat při kontaktu s potencionální obětí obchodování s lidmi 

 • při kontaktu postupujte citlivým způsobem, abyste získali důvěru

 • vyhýbejte se otázkám, které by mohly vést k její traumatizaci,

 • pokuste se zjistit, jaká je situace (pozorováním, otázkami)

 • usilujte o rozhovor s ní bez přítomnosti jiných osob,

 • snažte se rozpoznat, jakou pomoc nebo informace potřebuje,

 • předejte ji číslo na pomáhající organizace (letáky, apod.)

 • navrhněte možnost vstupu do Programu,

 • respektujte její rozhodnutí (obchodované osoby se často obávají požádat o asistenční služby).

Detailnější informace o fungování Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra ČR a statistiky (obětí) - o obětech této trestné činnosti - naleznete v materiálu nazvaném: „Zpráva o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2013.“

 

Odbor prevence kriminality, 19. 9. 2014

vytisknout  e-mailem