Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka odprodeje nepotřebného movitého majetku

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR 

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01, PRAHA 414
________________________________________________________________________________________
Ev.č. NEM-5-3/PSM-2018                                                                         Praha 10. října 2018
                                                                                                                    Počet listů: 2    
                                                                                                                    Přílohy: 12/14Nabídka odprodeje nepotřebného movitého majetku

Na základě § 21 a § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), zveřejňuje Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“ též „vyhlašovatel“) nabídku nepotřebného movitého majetku (uvedeného v příloze) právnickým osobám nebo fyzickým osobám k odprodeji.

Základní informace

 1. Majetek se prodává po celcích (úložištích) – viz příloha seznamu majetku v jednotlivých úložištích.
 2. Nabízený majetek bude odprodán za nejvyšší nabídnutou cenu za úložiště; nejnižší možná cena (za celé úložiště) je uvedena v každé příloze.
 3. Nabídky lze podávat i jen za jednotlivá úložiště.
 4. Majetek je prodáván „jak stojí a leží“, je opotřebený, různého stáří a kvality. Majetek v době prodeje nemusí být schopen používání k původnímu účelu a nemusí mít vlastnosti obvyklé pro druh tohoto majetku. Na majetek není poskytnuta záruka, ani jiná služba související s jeho prodejem. Nabízený majetek bude vyskladněn bez obalových prostředků a paletizačního materiálu.

Prohlídka nabízeného majetku

Prohlídku nabízeného majetku je možno domluvit s kontaktní osobou uvedenou v každé příloze nejpozději 3 pracovní dny před prohlídkou (poslední možný termín prohlídky je dne 5. listopadu 2018).

Způsob podání cenových nabídek
V nabídce:

 1. Majetek identifikujte názvem úložiště a uveďte nabízenou cenu za dané úložiště.
 2. Uveďte kontaktní adresu, spojení, identifikační údaje o registraci právnické osoby nebo fyzické osoby a e-mailovou adresu pro zaslání návrhu kupní smlouvy.
 3. Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 10:00 hodin dne 8. listopadu 2018, přičemž u těch nabídek, které budou doručeny poštou, je rozhodný okamžik doručení zásilky na adresu prodávajícího.
 4. Nabídka musí být podepsaná osobou oprávněnou za zájemce jednat.


Nabídky zašlete nebo předejte v zalepené obálce formátu A4 označené v levém horním rohu (pod adresou odesilatele) nápisem „CENOVÁ NABÍDKA – ODPRODEJ MOVITÉHO MAJETKU – NEOTVÍRAT“ na adresu Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Odbor provozní a správy majetku, Kloknerova 26, 148 01  PRAHA 414 (osobní doručení je možné pouze v pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00 hodin).

Vyhodnocení nabídek

 1. Určenou komisí bude proveden výběr kupujícího z řad zájemců podle kritéria nejvyšší nabídkové kupní ceny za majetek uložený v úložišti (viz přílohy). Podkladem pro výběr kupujícího je předložená nabídka, prokazující splnění podmínek soutěže. Nabídky s neúplnými nebo nesrozumitelnými údaji budou vyloučeny.
 2. Po vyhodnocení cenových nabídek budou vyzváni zájemci, kteří budou vybráni k uzavření kupní smlouvy. Závazný vzor kupní smlouvy je v příloze. Pokud vybraný zájemce (kupující) do 10 (deseti) kalendářních dnů nepředloží oprávněnou osobou podepsanou kupní smlouvu, nebo bez svolení vyhlašovatele návrh smlouvy upraví, nebude s ním smlouva uzavřena.
 3. Bezhotovostní platba se uskuteční na účet MV-GŘ HZS ČR na základě platebních dispozic, které budou uvedeny ve smlouvě. Odběr majetku bude možný až po připsání platby na bankovní účet prodávajícího, nejdříve však dne 8. února 2019.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo

 1. Odmítnout všechny nabídky.
 2. Neposkytovat náhradu nákladů spojených s účastí v nabídkovém řízení.
 3. Nevracet podané návrhy.
 4. V případě nedodržení termínů nebo podmínek vyhlašovatele ze strany vybraného kupujícího, oslovit k uzavření kupní smlouvy další kupující v pořadí.plk. Mgr. Martin Kučera
ředitel odboru provozního a správy majetku
      (podepsáno elektronicky)

vytisknout  e-mailem