Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalita

Drogy, divácké a domácí násilí, obchod s lidmi, statistika kriminality 

Obchod s lidmi

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. V ČR byl nárůst obchodu s lidmi zaznamenán ve spojitosti se specifickou migrační situací po pádu železné opony na počátku 90. let minulého století. Se sílící ekonomikou se v průběhu 90. let ČR stala z původně země zdrojové, též významnou zemí cílovou a tranzitní.
 
Dne 1. 1. 2010 vstoupil v účinnost zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, kde je trestný čin obchodování s lidmi definován v ustanovení § 168. Do nové definice bylo zapracováno několik změn: do oblasti sexuálního vykořisťování „k pohlavnímu styku nebo jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování“ spadá nově „anebo k výrobě pornografického díla“. Do výčtu forem pracovního vykořisťování „k otroctví nebo nevolnictví, k nuceným pracím nebo jiným formám vykořisťování“ byla zařazena „nucená služba v ozbrojených silách" a dále odběr tkáně, buňky nebo orgánu z těla. Naprosto novou skutkovou podstatou je trestný čin dle ustanovení § 190 prostituce ohrožující mravní vývoj dětí.
Definice trestného činu obchodování s lidmi vychází z Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího doprovodného protokolu a z rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 19. července 2002, o potírání obchodování s lidmi (2002/629/JVV).
 
Trestného činu obchodování s lidmi se dopustí každý, kdo jiného (muže či ženu) za použití násilí, pohrůžky násilím nebo lstí a nebo zneužitím jeho omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby ho bylo užito k pohlavnímu styku nebo jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání, k otroctví nebo nevolnictví nebo k nuceným pracím nebo jiným formám vykořisťování. U osoby mladší osmnácti let není dokonce nutné použít ani jeden z výše uvedených způsobů nátlaku či zneužití situace, stačí tedy, aby s ní bylo nakládáno některým z výše popsaných způsobů, tedy jako s obětí obchodování s lidmi. Tím je pamatováno na zajištění vyšší míry ochrany dětí.

Hlavní koordinační roli v ČR v rámci problematiky boje proti obchodování s lidmi plní již od roku 2003 MV ČR. Na základě „Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice (2003-2005)“ bylo MV ČR, Odbor bezpečnostní politiky, pověřeno výkonem funkce tzv. národního zpravodaje (national rapporteur). Úloha národního zpravodaje spočívá především v analyticko koncepční činnosti a zahrnuje v sobě monitoring a analýzu situace včetně předkládání periodických zpráv. Ředitel odboru bezpečnostní politiky je zároveň tajemníkem Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi a zodpovídá tak za koordinaci aktivit v oblasti potírání obchodování s lidmi na národní úrovni, mezinárodní spolupráci, sledování a zavádění tzv. dobré praxe v této oblasti. Odbor je též zpracovatelem základního koncepčního materiálu, kterým je usnesením vlády ČR schválená „Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2012-2015)" (pdf, 820 kB).

Nezbytnou součástí všech opatření proti obchodování s lidmi tvoří podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi, kterou v rámci MV ČR zajišťuje odbor prevence kriminality (dále jen „OPK“) prostřednictvím tzv. Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. OPK je zároveň zodpovědný za koordinaci preventivních aktivit.

Třetím z odborů MV ČR, který se významně podílí na potírání obchodování s lidmi, je odbor azylové a migrační politiky (dále jen „OAMP“), který na základě ustanovení § 42e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o udělení dlouhodobého pobytu za účelem ochrany na území, tedy pobytového statutu určeného mimo jiné také pro pravděpodobné oběti trestného činu obchodování s lidmi. Zařazením § 42e do zákona o pobytu cizinců byly splněny povinnosti vyplývající ze Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují s příslušnými orgány. Podle ustanovení § 42e je pravděpodobným obětem obchodování s lidmi poskytnuta lhůta jednoho měsíce na rozmyšlenou, zda budou spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Následně je obětem, které se rozhodnou pro spolupráci a splní další zákonem stanovené podmínky, udělen MV ČR dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území ČR. Pobytový statut dle ustanovení § 42e zákona o pobytu cizinců může být udělen jak oběti zařazené v Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, tak oběti v péči nevládních organizací, která nečerpá služby poskytované v rámci tohoto speciálního  programu.

Detailnější informace o roli jednotlivých odborů MV ČR i dalších orgánů státní správy a relevantních nevládních organizací naleznete v materiálu nazvaném: „Zpráva o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2013.“ 
 

 


Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 27. 1. 2016

vytisknout  e-mailem