Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CIP ICT PSP

Program CIP ICT-PSP vychází tématicky z iniciativy "i2010 - Evropská strategie pro růst a zaměstnanost", jejímž cílem je dokončení jednotného Evropského informačního prostoru (tj. otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh v oblasti informační společnosti), posílení inovace a investic do výzkumu v ICT či poskytování kvalitních služeb pro každého. Cílem programu CIP ICT-PSP je především stimulace inovací a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory efektivního využití ICT státní správou, občany a podniky. Program svou podporu zaměřuje zejména na řešení v oblastech veřejného zájmu stejně jako otevření nových obchodních příležitostí zejména pro malé a střední podniky. Do programu byla zařazena témata řešená v minulosti např. v rámci programu eContentPlus či eTEN. Program je i tento rok rozdělen do několika výzev, které mají podpořit různá odvětví a zahrnují několik typů spolufinancování z rozpočtu programu. Celkový rozpočet programu pro léta 2007–2013 je 730 mil. €. 

Končící program CIP ICT PSP

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace po sedmi letech končí s koncem roku 2013. Již žádné další výzvy vypsány nebudou a budou pouze dobíhat projekty z posledních výzev. Celkem bylo vypsáno sedm výzev v celkové hodnotě 676,7 milionů EUR poskytnutých finančních prostředků. Za celé období bylo předloženo přes tisíc projektů a pro financování jich bylo vybráno 268. Mezi hlavní oblasti, které jednotlivá témata pokrývala, patřily především:
 
 • Veřejné služby
 • „Chytrá“ města
 • Digitální obsah, digitální knihovny, otevřená data a kreativita
 • Důvěryhodné e-služby a bezpečnost na internetu
 • Zdraví, důstojné stárnutí a začlenění
 • Energetická účinnost, nízkouhlíková ekonomika a mobilita
 • Volné téma pro inovace
Informační a komunikační technologie, jakožto důležitý a rychle se rozvíjející fenomén, se rozptýlí dvěma směry, do dvou nových programů pro období 2014 -2020:
 

1. Horizont 2020 – Rámcový program EU pro výzkum a inovace

Horizont 2020 je finanční nástroj zavádění Inovační unie, což je vlajková iniciativa Europe 2020, která by měla zajistit globální evropskou konkurenceschopnost. Pro období 2014 až 2020 s rozpočtem 70 mld. EUR je tento nový program součástí hnací síly pro vytvoření růstu evropské ekonomiky a pracovních míst v Evropě. Horizont 2020 připravil velké zjednodušení napříč jednotlivými pravidly. Kombinuje všechna výzkumná a inovační financování, které doposud byly prováděny v Rámcovém programu pro výzkum a technický vývoj (FP7), inovační aktivity v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a v Evropském institutu inovací a technologie (EIT). Navrhovaná podpora ve výzkumu a inovacích pod Horizontem 2020 bude:
 
 • posilovat evropskou pozici ve vědě s vyhrazeným rozpočtem 24,341 mld. EUR. Toto bude poskytovat podporu prvotřídnímu výzkumu v Evropě, včetně velmi úspěšné Evropské výzkumné rady (ERC).
 • posilovat vedoucí postavení průmyslu v inovacích 17,015 mld. EUR. Toto zahrnuje většinu investic do klíčových technologií, větší přístup ke kapitálu a podpora malých a středních podniků.
 • poskytovat 30,956 mld. EUR do pomoci zaměřené na řešení problémů sdílených všemi Evropany, jako například klimatické změny, vývoj udržitelné dopravy a mobility, vytváření dostupnější obnovitelné energie, zajištění bezpečnosti a jistoty potravin nebo výzvy spojené se stárnutím populace.
Horizont 2020 se bude zabývat společenskými výzvami tím, že pomůže překlenout mezeru mezi výzkumem a trhem, například pomocí podnikatelům v oblasti inovací vyvinout jejich zásadní technologické objevy do životaschopných výrobků s reálným komerčním potenciálem. Tento přístup směrem k trhu bude zahrnovat vytváření partnerství se soukromým sektorem a členskými státy tak, aby daly dohromady potřebné zdroje.
 
Důležitou prioritou Horizontu 2020 bude mezinárodní spolupráce. Navíc program je plně nakloněn mezinárodní spoluúčasti cílenými akcemi s klíčovými partnerskými zeměmi a regiony zaměřeným na strategické priority EU.
 
Během prosince by měl být schválen pracovní program a jeho první výzva bude vyhlášena 11. prosince 2013. Takže již nyní je nutné, aby čeští žadatelé začali připravovat své projekty.
 

2. CEF – Connecting Europe Facility

Dne 19. října 2011 představila Komise návrh nařízení na vytvoření Nástroje pro propojení Evropy, který definuje pravidla pro financování a implementaci evropských projektů v oblasti energetické, dopravní a telekomunikační sítě. K jednotlivým oblastem Komise zároveň připravila hlavní směry. Telekomunikacím se věnuje návrh nařízení o hlavních směrech pro transevropské telekomunikační sítě ze dne 24. 10. 2011, který vychází jak z obecného návrhu k CEF, tak i z Rozpočtu EU 2020.
 
Návrh nařízení o hlavních směrech vymezuje projekty společného zájmu, které by měly především přispět k hospodářskému růstu, podpořit rozvoj jednotného trhu, zlepšit každodenní život občanů, firem i vlád, stimulovat celoevropský rozvoj rychlých a superrychlých širokopásmových sítí a podpořit snížení emisí skleníkových plynů.
 
Z původně navrhovaných finančních prostředků 9,2 mld. EUR na telekomunikační část bylo odsouhlaseno snížení na 1 mld. EUR.Revidovaný návrh zaměřuje především na podporu digitální infrastruktury služeb. Projekty v této oblasti by měly být financovány především prostřednictvím dotací a/nebo veřejných zakázek. Projekty v oblasti širokopásmových sítí nejsou z návrhu zcela vypuštěny, ovšem s ohledem na snížený rozpočet se počítá s podporou prostřednictvím finančních nástrojů ve výši 15 % a dále s kombinací finančních nástrojů a dotací z odlišných veřejných zdrojů než je CEF, a to evropských i národních. Poslední kategorií projektů společného zájmu jsou horizontální aktivity, jedná se o podpůrné činnosti na realizaci projektů, jako jsou studie, technická asistence, koordinace podpory z nástroje CEF a dalších zdrojů financování, aktivity na stimulaci poptávky či vytvoření nové poptávky po digitálních službách. Účinnost revidovaného nařízení se předpokládá od 1. ledna 2014.
 
Součástí návrhu je příloha detailně popisující kategorie projektů společného zájmu:
 
 1. Digitální infrastruktura služeb
 2. Širokopásmové sítě
 3. Horizontální aktivity


Odbor veřejné správy a eGovernmentu, 22.11.2013

vytisknout  e-mailem