Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro ubytovatele

English English

Povinnosti ubytovatele – domovní kniha a ohlášení cizince

Ubytovatel je povinen:

 • neprodleně cizinecké policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince,

 • umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud tímto vstupem nebude porušeno právo cizince na soukromí nebo rodinný život,

 • oznámit cizinecké policii ubytování cizince,

 • zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně

  • 8 m2, je-li ubytována jedna osoba,

  • 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2,

 • cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování,

 • vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době.

 

Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu a počátek a konec ubytování. Za domovní knihu se považuje též soubor listinných dokumentů podepsaných cizincem podle § 103 písm. b) zákona o pobytu cizinců obsahujících údaje v rozsahu uvedeném ve větě první.
Zápisy do domovní knihy musí být provedeny v aktuálním čase, pravidelně, přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z hlediska časového; to platí obdobně pro uspořádání listinných dokumentů nahrazujících domovní knihu.
Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.  Pro účely policejní kontroly dle § 100 písm. f) zákona o pobytu cizinců je ubytovatel povinen předložit domovní knihu v listinné podobě.

Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování. Oznámení učiní útvaru cizinecké policie. Povinnost oznámit ubytování lze splnit:

 • předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu (k dispozici na pracovišti cizinecké policie),

 • předložením stejnopisu listinného dokumentu podepsaného cizincem podle § 103 písm. b) - listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu; povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu nebo listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší 15 let věku),

 • prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu; vyplněný elektronický formulář musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem ubytovatele nebo osoby oprávněné k podepisování za ubytovatele.

 • prostřednictvím datové schránky v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.

 

Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu, je-li takový přístup zřízen a funkční.

Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel neoznamuje ubytování cizince předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, uschová ubytovatel přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 18. ledna 2016

vytisknout  e-mailem