Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o autorizacích podle zákona č. 179/2006 Sb. pro profesní kvalifikace v působnosti Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, je ústředním správním úřadem příslušným k autorizaci pro povolání podle ustanovení § 2 písm. k) a § 22 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. 

****************************************************************************************************************************************************************

Aktuální informace

06. 04. 2018 - Změna dokladování informace o svéprávnosti
Upozorňujeme žadatele na změnu při dokladování svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání č. 179/2006 Sb. Fotokopie dokladu totožnosti s čestným prohlášením žadatele ke svéprávnosti MV již nepřijímá.

K prokázání, že žadatel nemá omezenu svéprávnost, se vyžaduje doklad, kterým je výpis údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel týkající se informace o svéprávnosti.  Doklad na žádost fyzické osoby poskytne příslušné pracoviště kdekoli v ČR (pracoviště Czech POINT, správní úřady apod.). K urychlení administrativního procesu žadatelům doporučujeme, aby si stáhli (vytiskli) formulář s názvem „Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel“, požadovaný údaj, kterým je omezení svéprávnosti, v něm zaškrtli a příslušný orgán o poskytnutí dokladu požádali.

08. 03. 2018 - Nové formuláře
Byl kompletně aktualizován obsah formulářů žádostí, jejich příloh a přidány zcela nové formuláře týkající se určení autorizovaných zástupců.

****************************************************************************************************************************************************************

Ministerstvo vnitra není z výše uvedeného zákona o uznávání útvarem určeným pro metodické řízení v oblasti autorizací. Jako autorizující orgán příslušný k více, jak dvěma desítkám profesních kvalifikací, však považuje za užitečné zveřejnit pro žadatele z řad fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob, jakož i pro autorizované osoby a autorizované zástupce, informace k řízení, které vede k udělení autorizace, prodloužení platnosti autorizace nebo odnětí autorizace. Informace zprostředkované na těchto stránkách jsou základní a v žádném případě nenahrazují zákon o uznávání, ani právní či jinou úpravu autorizací. Jsou určeny žadatelům o autorizace a uchazečům o zkoušky. Cílem jejich zpracování bylo zdůraznit vybrané aspekty autorizací, upozornit na problematická místa v řízení a poukazem na zcela konkrétní a frekventované chyby v žádostech umožnit žadatelům a autorizovaným osobám absolvovat řízení bez zbytečných komplikací a časových průtahů. Informace jsou podloženy letitými zkušenostmi z řešených případů a jsou určeny skupině osob navázané na profesní kvalifikace v příslušnosti Ministerstva vnitra. Tyto informace nelze vztahovat na profesní kvalifikace v příslušnosti jiného autorizujícího orgánu než Ministerstva vnitra. Činnost autorizujících osob sice vychází ze společného právního základu, ale postupy a formy požadavků se mohou lišit.

K pozornosti současně doporučujeme nově zavedenou rubriku „Aktuální informace“ umístěnou v záhlaví našich stránek. Budou do ní průběžně vkládány aktuální informace, zásadní sdělení, výzvy a požadavky, které mohou dočasně aktualizovat i text těchto webových stránek, případně text formulářů žádostí. Je v zájmu každé autorizované osoby, aby se s obsahem webových stránek autorizujícího orgánu, který ji autorizaci udělil, seznámila a aktuálnost informací si průběžně ověřovala a udržovala.

Ministerstvo vnitra zpracovává osobní údaje autorizovaných osob, autorizovaných zástupců autorizovaných právnických osob či autorizovaných podnikajících fyzických osob, výsledky zkoušek konaných před autorizovanými osobami a vydaná osvědčení. Rozsah zpracování osobních údajů je stanoven v ust. § 22 písm. c) a písm. g) a v ust. § 15 výše uvedeného zákona č. 179/2006 Sb. Každý žadatel o udělení autorizace je o zpracování osobních údajů obsažených v žádosti poučen ve formuláři žádosti umístěném ke stažení na stránkách MV. Uvedenou skutečnost bere na vědomí svým podpisem. Ministerstvo vnitra tímto zveřejněním plní současně povinnost zpřístupnit informace, které mu ukládá ust. § 18 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů.

S ohledem na strukturu těchto webových stránek zájemcům o informace doporučujeme, aby se seznámili nejprve se Společnými informacemi k autorizacím (bod 1.) a teprve poté se věnovali bodům s tematicky zaměřenými informacemi (body 2. – 11.).

Úplné označení právních předpisů, k nimž byly v dalším textu použity legislativní zkratky, lze najít v bodě 1.  Společné informace k autorizacím - Právní úprava.

Obsah informací

 1. Společné  informace k autorizacím
 2. Profesní kvalifikace v příslušnosti MV
 3. Formuláře žádostí a přílohy
 4. Informace o udělení autorizace
 5. Informace o prodloužení platnosti autorizace
 6. Informace k autorizovaným zástupcům
 7. Základní poučení pro účastníka řízení ve správním řízení
 8. Informační povinnosti autorizované osoby vůči autorizujícímu orgánu
 9. Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky
 10. Časté nedostatky ve zpracování osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku ze zkoušky odborné způsobilosti
 11. Nejčastější závady autorizovaných osob při provádění zkoušky odborné způsobilosti zjištěné při kontrolní činnosti autorizujícího orgánu
 12. Stanoviska související s autorizacemi


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 8. 3. 2018

vytisknout  e-mailem