Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GeoInfoStrategie

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) 

Rok 2012 je možno z hlediska mezirezortní spolupráce v oblasti prostorových informací v České republice považovat za svým způsobem přelomový. 
  
Několik posledních let reaguje veřejná správa na nastalou nepříznivou ekonomickou situaci redukcí veřejných rozpočtů a snahou o zefektivnění výkonu veřejné správy. V důsledku provedených opatření se Ministerstvu vnitra nedařilo plynule navázat na předchozí koncepční kroky učiněné ve snaze efektivně koordinovat doposud roztříštěné a izolované aktivity subjektů veřejné správy v oblasti prostorových informací .
 
V praxi jiných států se ukazuje, že národní infrastruktura pro prostorové informace, podporující efektivní tvorbu a správu prostorových informací a odstraňující bariéry jejich sdílení, přináší významné úspory veřejných rozpočtů. Pro zvýšení kvality a efektivity veřejných služeb státu v předmětné oblasti, poskytovaných jak občanům, tak podnikatelským subjektům, je třeba, aby stát nadále, avšak důsledněji, aktivně a koncepčně upravil a řídil podmínky pro přístup k prostorovým datům z informačních systémů veřejné správy a to v rámci stávajícího eGovernmentu.
 
Vzhledem k tomu, že potřebnost a existence jednotné koncepce správy, využívání a rozvoje informačních systémů veřejné správy tvořených prostorovými daty je všeobecně uznávána, došlo v polovině roku 2012 mezi klíčovými subjekty veřejné správy v předmětné oblasti - ministerstva vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy a Český úřad zeměměřický a katastrální - k dohodě o těsné spolupráci na vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 pod koordinací Ministerstva vnitra tak, aby bylo v maximální možné míře dosaženo synergické-ho efektu s tím, že tato bude vypracována bez potřeby finančních prostředků.
 
Záměr (pdf, 120 kB) vypracovat GeoInfoStrategii byl počátkem druhého pololetí roku 2012 pod koordinací Ministerstva vnitra dotčenými subjekty veřejné správy vypracován a v říjnu 2012 předložen ministrem vnitra ke schválení vládě České republiky. Vláda České republiky záměr projednala dne 14. listopadu 2012; usnesením č. 837 (pdf, 26 kB) ho schválila a uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministry životního prostředí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy a předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního návrh GeoInfoStrategie zpracovat a předložit ho vládě do 28. února 2014.
 
Cílem vypracování GeoInfoStrategie je vymezení adekvátního stavu infrastruktury pro prostorové informace ve vazbě na sociálně ekonomický výhled ČR do roku 2020, nalezení souladu mezi potřebami uživatelů dat, vytvářených veřejnou správou, finančními nároky a přínosy, vytvoření jednotné informační báze propojením územně orientovaných dat z různých datových zdrojů s cílem efektivně získat ucelené informace, a zajištění efektivního financování pořizování prostorových dat ze státního rozpočtu.
 
GeoInfoStrategie, která bude navazovat na klíčové strategické dokumenty schválené vládou, na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 – 2020 a Národní program reforem České republiky, vytvoří podmínky pro organické začlenění prostorových dat do rozhodovacích procesů ve veřejné správě a bude základem pro koordinovaný a efektivní rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace.
 
Implementací GeoInfoStrategie v národní infrastruktuře pro prostorové informace bude podpořena konzistence a transparentnost výkonu veřejné správy. Díky tomu dojde ke zlevnění výkonu veřejné správy, snížení nákladů veřejnosti i podnikatelů na využívání služeb veřejné správy a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.
 
 
Kontaktní email: geoinfostrategie@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem