Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v eGovernmentu

Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy 

  • Obecné informace o projektu
  • Popis projektu
  • Cíle projektu
  • Výstupy projektu
  • Vzdělávání eGovernmentových dovedností v roce 2010

Obecné informace o projektu

Obecné informace o projektu

Projekt Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příjemcem dotace byl odbor veřejné správy Ministerstva vnitra. Projekt byl zahájen 1. března 2009 s předpokládaným trváním tři roky. Po prodloužení o tři měsíce byl ukončen 31. května 2012.
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/38.00001
Výše dotace: 25.009.680,- Kč

Odbor veřejné správy, 13. 9. 2012

 

Popis projektu

Popis projektu

Projekt Vzdělávání v eGovernmentu vznikl za účelem napomoci, prostřednictvím vzdělávání, realizaci elektronizace veřejné správy, jakožto jednoho ze stěžejních úkolů Ministerstva vnitra v rámci realizace Strategie Smart Administration - Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v oblasti eGovernmentu.
 
Aby byla zajištěna jednotnost výkonu veřejných služeb na vysoké úrovni, stavěl tento projekt vzdělávání na jednotné, centrálně koordinované metodice, založené na vzorových vzdělávacích programech distribuovaných prostřednictvím Learning management systému (LMS) ELEV, tedy systému umožňujícím realizaci, řízení a administraci prezenčního i eLearningového studia. Vzdělávací projekty připravené v rámci tohoto projektu jsou dále šířeny manažery vzdělávání a školiteli eGON center na základě projektů podaných v rámci výzvy OPLZZ č. 40 (viz dokument MV ČR Strategie implementace eGovovernmentu do území). Samotnou realizací projektu byla pověřena státní příspěvková organizace zřízená MV ČR - Institut pro veřejnou správu Praha.
 
Tento projekt u nás doposud nevyužitým způsobem uchopil, zprůhlednil a zefektivnil vzdělávání ve veřejné správě, neboť (v komplexu s projekty podanými v rámci výzvy OPLZZ č. 40) vytváří ucelený systém vzdělávání, jehož realizace stojí na 2 základních pilířích: Institutu pro veřejnou správu Praha jakožto metodikovi a tvůrci vzdělávacích produktů a územních samosprávných celcích jakožto realizátorech vzdělávání. Revoluční je také využití LMS ELEV, který umožňuje sdílení informací všemi zúčastněnými subjekty, bezprostřední aktualizaci vzdělávacího programu při změnách a v neposlední řadě i okamžitou distribuci nově vzniklých vzdělávacích produktů. Základními klíčovými aktivitami tohoto projektu bylo zajištění jeho řízení, zajištění povinné publicity, vytvoření vzdělávacích programů pro všechny cílové skupiny, školení manažerů vzdělávání a školitelů eGON center ÚSC související s implementací eGovernmentu do veřejné správy, evaluace vzdělávacích aktivit a školení úředníků a zaměstnanců veřejné správy.
  
Cílovou skupinou projektu byly územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci. Na základě dokumentu Strategie implementace eGovernmentu do území vznikla eGON centra na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností. Manažeři vzdělávání a školitelé eGovernmentových dovedností byli proškoleni v eGovernmentových dovednostech, práci s LMS ELEV a psychosociálních a pedagogických dovednostech tak, aby pak mohli realizovat vzdělávání na základě vzorových vzdělávacích programů přímo v území. Manažeři vzdělávání byli zapojeni již v předprojektové části, kdy byla provedena analýza vzdělávacích potřeb a nastaven základní systém přenosu informací prostřednictvím LMS ELEV. V rámci analýzy vzdělávacích potřeb měli také možnost nadefinovat vzdělávací potřeby příslušného regionu a ovlivnit tak harmonogramy vzdělávacích aktivit tohoto projektu.
 
Realizaci projektu zajišťoval Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen Institut), neboť jeho úlohou, zakotvenou ve zřizovací listině, je vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., dále pak zajištění eGovernmentového vzdělávání, pro všechny cílové skupiny dle zákona č.300/2008 Sb., v platném znění a zákona 301/2008 Sb., v platném znění. Institut je také autorským a majetkovým vlastníkem LMS ELEV, který jako jediný v ČR umožňuje nabízet veřejné správě bezplatné využívání přístupu ke vzdělávacím programům, které byly pro tento projekt a v návaznosti pro projekty v rámci výzvy OPLZZ č. 40 připraveny. 

Odbor veřejné správy, 13. 9. 2012

Cíle projektu

Cíle projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je zefektivnění veřejné služby v rámci eGovernmentu prostřednictvím odborně zdatného a kvalifikovaného úředníka nebo zaměstnance. V rámci projektu byly postupně vytvářeny a aktualizovány vzdělávací programy pro manažery vzdělávání a školitele eGON center a vzorové vzdělávací programy určené k realizaci.

Vzorové vzdělávací programy reagovaly na aktuální potřeby implementace eGovernmentu v České republice. Prostřednictvím sítě eGON center, respektive manažerů vzdělávání a školitelů územních samosprávných celků a za využití LMS ELEV bylo proškolení úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků zajištěno vždy ještě před zavedením příslušné eGovernmentové funkcionality.

Znalosti cílové skupiny byly doplňovány zejména prostřednictvím eLearningu a aktualizačních prezenčních setkání a seminářů. Projekt využíval i možnosti přímého školení úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků, a to zejména v prvním roce své realizace, kdy eGON centra teprve vznikala. Z důvodu potřeby proškolení cílové skupiny před spuštěním Základních registrů byl projekt prodloužen o tři měsíce a ukončen k 31. květnu 2012.

Odbor veřejné správy, 13. 9. 2012

Výstupy projektu

Výstupy a udržitelnost projektu

V rámci projektu bylo připraveno 66 prezenčních a distančních vzdělávacích programů pro eGON centra včetně seminářů. Podrobnější informace možno nalézt na stránkách www.institutpraha.cz, kde je dispozici přehled všech hotových i zpracovaných kurzů určených k využití eGON centry.

Celkem bylo z projektu podpořeno 3970 osob, z toho 2834 žen a 1136 mužů. Celkový počet úspěšných absolventů (proškolených osob) ke dni ukončení projektu činí 8607, z toho 6280 žen a 2327 mužů. Monitorovací indikátory byly ve všech položkách překročeny (některé až trojnásobně).

V rámci udržitelnosti projektu byla cílová skupina před ukončením projektu vyzvána k zálohování zpracovaných kurzů. Vzdělávací programy nebudou dále aktualizovány, nicméně po dobu trvání navazující výzvy č. 40 budou mít eGON centra možnost dále školit podle připravených kurzů.
 

Odbor veřejné správy, 13. 9. 2012

 

Vzdělávání eGovernmentových dovedností v roce 2010

Vzdělávání eGovernmentových dovedností v roce 2010

Letos vstoupilo vzdělávání v eGON centrech do druhého roku své existence. Po zkušenostech z minulého roku a vyhodnocení výsledků vzdělávání je možné konstatovat, že převážnou část stanovených cílů se podařilo splnit a systém vzdělávání prostřednictvím eGON center plní svou roli. I v letošním roce bude příprava vzorových vzdělávacích programů a školení manažerů vzdělávání a školitelů eGON center probíhat podle harmonogramu projektu. Nadále budou využívány prezenční i distanční formy vzdělávání, budou připravovány nové eLearningové kurzy a organizována osobní setkání pro výměnu zkušeností manažerů a školitelů.
   
Jedna z prvních velkých aktivit proběhla na počátek května, kdy se ve vzdělávacím středisku Institutu pro místní správu Praha konal seminář Digitální dokumenty, jejich podepisování a dlouhodobé ukládání“. Téma semináře bylo zvoleno na základě řady podnětů z úřadů a potvrdilo i závěry konference eSvět: Quo vadis elektronizace veřejné správy?, kde byla archivace digitálních dokumentů zařazena mezi náměty pro další vzdělávání.
    
Odborný obsah zajišťují přední odborníci na danou problematiku z Ministerstva vnitra ČR a společností Adobe Systems, s.r.o., Software602, a. s., a Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Seminář je určen územním samosprávným celkům, zejména starostům a ostatním členům zastupitelstev, organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, manažerům a školitelům eGON center a dalším zájemcům ze státní a veřejné správy. Zájemci o studium eGovernmentových kurzů z obcí I. a II. typu ze správních oblastí obcí s rozšířenou působností, které k výzvě č. 40 nepřistoupily a vzdělávání eGovernmentových dovedností nenabízejí, se mohou přihlásit do kurzů přímo u Institutu pro místní správu Praha na http://elev.institutpraha.cz/regman/egovernment.html.
   
  
Odbor veřejné správy, 13. 9. 2012

vytisknout  e-mailem