Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v eGovernmentu

Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy 

Popis projektu

Projekt Vzdělávání v eGovernmentu vznikl za účelem napomoci, prostřednictvím vzdělávání, realizaci elektronizace veřejné správy, jakožto jednoho ze stěžejních úkolů Ministerstva vnitra v rámci realizace Strategie Smart Administration - Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v oblasti eGovernmentu.
 
Aby byla zajištěna jednotnost výkonu veřejných služeb na vysoké úrovni, stavěl tento projekt vzdělávání na jednotné, centrálně koordinované metodice, založené na vzorových vzdělávacích programech distribuovaných prostřednictvím Learning management systému (LMS) ELEV, tedy systému umožňujícím realizaci, řízení a administraci prezenčního i eLearningového studia. Vzdělávací projekty připravené v rámci tohoto projektu jsou dále šířeny manažery vzdělávání a školiteli eGON center na základě projektů podaných v rámci výzvy OPLZZ č. 40 (viz dokument MV ČR Strategie implementace eGovovernmentu do území). Samotnou realizací projektu byla pověřena státní příspěvková organizace zřízená MV ČR - Institut pro veřejnou správu Praha.
 
Tento projekt u nás doposud nevyužitým způsobem uchopil, zprůhlednil a zefektivnil vzdělávání ve veřejné správě, neboť (v komplexu s projekty podanými v rámci výzvy OPLZZ č. 40) vytváří ucelený systém vzdělávání, jehož realizace stojí na 2 základních pilířích: Institutu pro veřejnou správu Praha jakožto metodikovi a tvůrci vzdělávacích produktů a územních samosprávných celcích jakožto realizátorech vzdělávání. Revoluční je také využití LMS ELEV, který umožňuje sdílení informací všemi zúčastněnými subjekty, bezprostřední aktualizaci vzdělávacího programu při změnách a v neposlední řadě i okamžitou distribuci nově vzniklých vzdělávacích produktů. Základními klíčovými aktivitami tohoto projektu bylo zajištění jeho řízení, zajištění povinné publicity, vytvoření vzdělávacích programů pro všechny cílové skupiny, školení manažerů vzdělávání a školitelů eGON center ÚSC související s implementací eGovernmentu do veřejné správy, evaluace vzdělávacích aktivit a školení úředníků a zaměstnanců veřejné správy.
  
Cílovou skupinou projektu byly územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci. Na základě dokumentu Strategie implementace eGovernmentu do území vznikla eGON centra na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností. Manažeři vzdělávání a školitelé eGovernmentových dovedností byli proškoleni v eGovernmentových dovednostech, práci s LMS ELEV a psychosociálních a pedagogických dovednostech tak, aby pak mohli realizovat vzdělávání na základě vzorových vzdělávacích programů přímo v území. Manažeři vzdělávání byli zapojeni již v předprojektové části, kdy byla provedena analýza vzdělávacích potřeb a nastaven základní systém přenosu informací prostřednictvím LMS ELEV. V rámci analýzy vzdělávacích potřeb měli také možnost nadefinovat vzdělávací potřeby příslušného regionu a ovlivnit tak harmonogramy vzdělávacích aktivit tohoto projektu.
 
Realizaci projektu zajišťoval Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen Institut), neboť jeho úlohou, zakotvenou ve zřizovací listině, je vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., dále pak zajištění eGovernmentového vzdělávání, pro všechny cílové skupiny dle zákona č.300/2008 Sb., v platném znění a zákona 301/2008 Sb., v platném znění. Institut je také autorským a majetkovým vlastníkem LMS ELEV, který jako jediný v ČR umožňuje nabízet veřejné správě bezplatné využívání přístupu ke vzdělávacím programům, které byly pro tento projekt a v návaznosti pro projekty v rámci výzvy OPLZZ č. 40 připraveny. 

Odbor veřejné správy, 13. 9. 2012

vytisknout  e-mailem