Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální registr vozidel

Počty registrovaných vozidel - tříděno dle různých parametrů 

  • Základní informace
  • Přehledy podle roku výroby
  • Přehledy podle původních okresů a krajů
  • Přehledy ostatní (paliva, obytná, vyřazená...)
  • Celkové přehledy
  • Archiv přehledů

Základní informace

Provoz Centrálního registru vozidel je od července 2012 plně v kompetenci Ministerstva dopravy. S dotazy týkajícími se Centrálního registru vozidel se tedy, prosíme, obracejte právě na Ministerstvo dopravy.
 
stav k 17. 7. 2012

Aktuálně registrujeme téměř 7,5 milionu provozovaných vozidel a v každém z následujících 40 souborů statistik (*. csv) figuruje (až na výjimky) každé z těchto vozidel právě jednou, tedy křížové reference navzájem souhlasí.
  
Ve starších přehledech (do roku 2005) se sledovaly počty vozidel pouze pro předdefinované značky a typy. V současné verzi přehledy obsahují veškeré evidované značky a typy, což způsobuje následující problém: značky a typy vozidel jsou uvedeny přesně tak, jak je zavedlo registrační místo – pověřená obec. Odtud tedy např. značka škoida má zřejmě být škoda, dále *citroen má být značka citroen, nikoliv značka * a typ citroen. MV není oprávněno tato data jakkoli měnit, tedy ani opravovat překlepy. Z hlediska absolutních počtů jsou počty těchto chyb nevýznamné.
  
Celkově máme v evidenci přes 300 000 základních technických popisů (ZTP) schválených typů vozidel. Např. pro typ Škoda Favorit jich je 190 a pro účely přehledů je před dalším zpracováváním slučujeme dohromady.
   
Podle nejpodrobnějšího členění tedy máme 31 300 typů vozidel, z toho na 14 617 typech je pouze jedno jediné vozidlo. Na dalších více nežli 1 800 typech jsou vozidla dvě. Tedy více nežli polovina typů obsahuje méně než 3 vozidla. Na druhou stranu tyto typy obsahují více nežli 95 % všech chyb a nesmyslů, ať již zásadních technických, nebo jen formálních. (Pokud neuvažujeme druh a kategorii vozidla, máme cca 22 300 typů, z toho téměř 13 000 má méně než 3 vozidla a 10 153 typů jen jedno jediné vozidlo.)
  
1 % z celkového počtu vozidel je přes 60 tisíc kusů, celková chyba je tedy menší než půl procenta. To je velmi dobrá přesnost.

Přehledy podle roku výroby

Přehledy podle roku výroby – v řádku jsou počty vozidel s daným rokem výroby, resp. rokem první známé registrace vozidla, hodnota je vždy pro celou republiku. Na konci řádku je ještě celková suma za celý řádek (za všechny roky celkem). Pro případné následné snazší počítačové zpracovávání tyto soubory dodáváme i bez těchto sum. (pokud jsou v databázi zadané např. roky 1986 jako 86, jsou daná vozidla samozřejmě uvažovaná jako starší než rok 1945, odtud 58 vozidel Škoda 120 starších než rok 1945; strojová oprava ale není možná, protože mnoho vozidel má zadaný rok 0, který evidentně nemá být rokem 2000)
 

 

Přehledy podle původních okresů a krajů

Přehledy podle původních okresů a krajů (členění podle obcí je poměrně rozsáhlé a příliš podrobné, ale nevylučujeme do budoucna jeho doplnění i přes problémy s přenosovou kapacitou pro soubory cca 100 MB; dalším problémem by bylo, že excel – až do verze 2007 – zvládá maximálně 254 sloupců, což samosebou nestačí) – pro každý okres je uveden počet příslušných vozidel a jejich průměrný rok výroby; dále jsou uvedeny součty za kraj a za celou republiku. Na konci souboru je ještě řádek - suma po sloupcích.
 
V porovnání s přehledy z předchozích let již nejsou jen dvě úrovně podrobnosti (globální a detailní), ale 5, kdy následující soubor je vždy jakýmsi souhrnem součtových řádků pro soubor předchozí. Příklad : pokud pro přehled podle druhu, kategorie, značku a typ (soubor zotyp) sečtu všechny typy pro danou značku, dostanu celkový počet vozidel dané značky. Tento řádek je obsažen v souboru zoznc. Pokud pro soubor zoznc sečtu všechny značky daného druhu a kategorie, dostanu celkový počet vozidel daného druhu a kategorie – tento řádek je obsažen v souboru zoktg. Dále mohu sečíst všechny kategorie pro daný druh (soubor zsdr.csv) a nakonec mohu ještě sečíst podobné druhy, např. všechny motocykly nebo nákladní automobily nebo traktory (soubor zsds.csv). To samé pro kategorie – soubory zskt.csv a zsks.csv.
 
Název souboru  mnemotechnicky obsahuje vždy poslední (nejpodrobnější) kriterium, podle kterého je přehled členěný.
(začátek názvu – rk=rok, o=okres, m=motor, s=součtový)
- řádky členěné podle okresů evidence vozidel
 
Dělení až na jednotlivé obce – tj. všech 6 249 obcí pro celou republiku:
mnoho firem má generální ředitelství v Praze, ale jednotlivé provozovny jsou po celé republice, a všechny dohromady mají jen jedno jediné ICO. Všechna jejich vozidla jsou tedy přihlášena v Praze, ale operují různě po celé republice.
 
Z tohoto pohledu je nutno se dívat na hodnoty uvedené v souboru. Samozřejmě to platí i dále: někde se podaří lokalizovat alespoň okres, někde i pověřenou obec, někde dokonce vlastní obec. Proto má tento přehled 3 části: v první je lokalizace pouze na okres, ve druhé na pověřenou obec, a ve třetí úplná lokalizace až na konkrétní obec, Praha je samozřejmě vyjímka. Proto zde okresní města figurují třikrát : v prvním oddíle to znamená, že daná vozidla jsou někde na okrese, ve druhém už jen někde v rámci pověřené obce, a ve třetím to je přímo v okresním městě a nikde jinde. Samozřejmě z toho vyplývá, že pokud vyhledávám vozidla pro nějakou obec, část z jejích vozidel je zahrnuta v její pověřené obci a část jich je zahrnuta v jejím okrese – bohužel neznámo kolik z nich.
 
 
Prozatím jsou v souboru uvedeny pouze druhy vozidel a jejich celkový součet. Protože druhů je jen přes 40, a obcí 6 249, jsou proti předchozím souborům přehledů zaměněny řádky a sloupce.
 
Součty jednotlivých obcí v dané pověřené obci ze souboru zdrobce se liší proti počtu pro danou pověřenou obec v souboru zdrobcp o počet vozidel (řádově celkem desítky tisíc, ale samozřejmě se navzájem odčítají), která majitelé nepřehlásili po změně bydliště, t.j. soubor zdrobce uvažuje rozdělení prioritně podle bydliště majitele (ze zákona je pověřenou obcí ta, v jejímž obvodu má majitel trvalé bydliště), a soubor zdrobcp uvažuje registrační místa; v případě jakýchkoliv dalších nejasností či pochybností je vozidlo řazeno do okresu.
  
Blíže vysvětlující poznámka – figuruje-li v souboru zdrobcp např. Praha v okresech namísto v pověřených obcích, odpovídají příslušná vozidla těm, jejichž majitelé se vystěhovali mimo Prahu, a tuto změnu dosud neohlásili; naopak figuruje-li Praha v pověřených obcích v souboru zdrobce, odpovídal by příslušný řádek vozidlům, jejichž majitelé se přestěhovali uvnitř Prahy, ale mimo původní městskou část; jiná věc je, že tyto případy řeší jeden úřad, a tak je v jeho kompetenci změnu provést i bez explicitního ohlášení daného občana. Tento způsob práce s adresou vyplývá ze struktury programového submodulu adresa v registru obyvatel.

 

Přehledy ostatní (paliva, obytná, vyřazená...)

Přehled podle paliv:
 
paliva stručně – B=benzin, N=nafta, E=elektromobil, L=LPG, P=propan-butan, Z, C=zemní plyn (CNG)
Uvedeno je palivo, na které bylo vozidlo továrně vyrobeno. Na konci souboru jsou navíc 2 řádky, obsahující počty přestaveb na alternativní pohon LPG pro jednotlivé druhy vozidel.
 
Vzhledem k době zpracování se celkový počet vozidel mírně liší od ostatních přehledových souborů - je to způsobeno tím, že pro některá vozidla tato položka nemá smysl, a tedy není uvedena (přívěsy, návěsy, …), popř. i zpracováním v mírně odlišném čase – 1 hodina odpovídá přírůstku až cca 200 kusů vozidel.
 
Obytná vozidla :
 
barvy

opět celkový počet nekoresponduje s celkovým počtem v ostatních souborech : barva lehkého přívěsného vozíku do 650 kg – přírodní dřevo, popř. zašlé (cca 444 tisíc kusů) ?? t.j. nemá smysl …

 
 vyřazená (zrušená, tj. úbytek ze stavu : „provozovaná“) vozidla
(starší ročníky nejsou úplné – podle toho, který úřad se rozhodl i vyřazená vozidla zavést do databáze, aby si případně usnadnil práci, a podle toho, které ročníky ještě zaváděli, a které již ne; další věcí je, že záznamy o vyřazených vozidlech obsahují větší procento chyb; budou-li se tyto chyby následně opravovat, budou se úměrně k tomu měnit i počty vyřazených vozidel pro jednotlivé roky, tj. např. počet vyřazených vozidel pro předloňský rok stále ještě nelze brát jako zcela definitivní). Možné důvody trvalého vyřazení vozidla: havarované, odcizené, sešrotované (doklad o ekologické likvidaci), vývoz do ciziny …
 
 
 
Vstupní data
Data jsou tak, jak jsou zavedena v databázi registračním místem příslušné pověřené obce. Majitelem dat je tato obec, která v tomto směru gesčně podléhá ministerstvu dopravy, a to je správcem dat. Ministerstvo vnitra není oprávněno tato data jakkoliv upravovat, tedy ani opravit překlepy. Roky výroby jsou často neznámé – je uvedena nula, resp. rok vůbec není uveden.
 
Z těchto hodnot počítat průměry je zavádějící – pokud ze 100 vozidel z roku 2000 u 1 vozidla není rok, je součet 198 000 místo 200 tisíc, a průměrný rok výroby je 1980, tedy rázem dostáváme všechna nová vozidla jako dvacet let stará, tedy: chyba 1% činí rozdílovou chybu 20 let, tj. pro chybu 0,2 roku smí být chyba jen 0,1 promile, tedy jen u max. 700 vozidel, ale v současnosti (k 1.1.2006):  celkem 18 663 vozidel je starších než 1945, z toho:  min. 8 569 zaručeně chybně (starší než 1910), způsobily by celkovou chybu cca 3 roky1744 vozidel z roku 0, a celkem 1763 vozidel starších než 1700 - hlavní zdroj chyb; 402 vozidel z roku 1880 a 6 318 vozidel z roku 1900  a cca 600 x - vozidlo typ 1:1. Chyba by šla alespoň částečně eliminovat tím, že by se nulové roky výroby nahradily průměrným rokem pro danou značku a typ; to ale nemůžeme udělat my, to si může udělat sám uživatel našich dat na vlastní zodpovědnost a s upozornění, že jeho přehled je takto upravený.
 
Poměrně mnoho řádek (přibližně polovina až dvě třetiny) při podrobnějším členění obsahuje chybu – chybějící, neúplný, nepřesný nebo prokazatelně chybný (nesmyslný) údaj, a je na takový popis jediné vozidlo nebo jen velmi malý počet vozidel. Z hlediska počtu vozidel jsou takové řádky zanedbatelné – jen zlomky promile, ale z hlediska počtu řádek jde o poměrně vysoké procento výskytu chyb. To má následující negativní dopad : velmi podstatně to omezuje možnosti dalšího (ještě podrobnějšího) členění přehledů.
 
Jestliže např. v souboru zrkznc.csv (k 1.7.06 – přehled druhů, kategorií a značek podle roku výroby) je téměř 12 tisíc řádek, a smysluplných je jen cca 500, tedy méně než 5 %, je tento soubor poměrně těžko přehledný, protože se již výrazně ztrácí jeho informační hodnota.
 
Vlastní vstupní data:

 

Celkové přehledy

Dotazy a požadavky na výdeje data jsou různé, proto jsou vozidla také dělena podle roků výroby, a každý si nežádoucí sloupce může odmazat.
(příklady dotazů s ohledem na roky výroby: vše, od rv 1945, do rv 1945 = veteráni, od rv 1985, 20 nejnovějších - tj. dynamicky posouvat data roků ...)
celkové (globální) přehledy:
podle okresů:
podle roků výroby:
Změny majitelů, popř. provozovatelů vozidel neuvádíme.

Archiv přehledů

vytisknout  e-mailem